Przetargi.pl
Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w miejscowości Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich"- Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Ojrzanowie

GMINA ŻABIA WOLA ogłasza przetarg

 • Adres: 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŻABIA WOLA
  ul. Główna 3
  96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie
  REGON: 750148578
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w miejscowości Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich"- Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Ojrzanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia jest zadanie pn.:„"Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w miejscowości Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich" - Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Ojrzanowie „ Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i zostało podzielone na następujące etapy: ZADANIE 1: Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Ojrzanowie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. ZADANIE 2: Wyprodukowanie i montaż obiektu modułowego - rozbudowywanej części szkoły podstawowej w Ojrzanowie zgodnie z dokumentacją projektową, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Moduły konstrukcyjne musza być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2022Obszar przeznaczony pod zadanie inwestycyjne znajduje się w miejscowości Ojrzanów, przy ul. Szkolna 1 w sąsiedztwie drogi publicznej ul. Tarczyńskiej. Obiekt jest zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 102/1 i 101/2 w obrębie ewidencyjnym 0018, jednostka ewidencyjna 140506_2 Żabia Wola.3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:a) Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 10 do SWZ b) wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZc) Przedmiar robót załącznik nr 11 do SWZ. Zamawiający informuje, że załączony przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny zamówienia jedynie element pomocniczy.Zamówienie współfinansowane zostanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zwanego dalej „Programem Polski Ład”, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach edycji III – PGR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 21.09.2022 r.3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej,nr rachunku: 66 9291 0001 0046 3049 2000 0030.Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Żabia Wola,- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu.Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w zakresie:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,jeżeli Wykonawca wykaże, że:Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100)2) zdolności technicznej,Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na: wykonaniu budynku użyteczności publicznej w technologii modułowej,o powierzchni użytkowej nie mniej niż 400 m2, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz o wartości zamówienia min 2 500 000,00 zł brutto.W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).3) zdolności zawodowej,jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:1) Kierownik Budowy - minimum jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,2) Kierownik Robót Sanitarnych - minimum jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,3) Kierownik Robót Elektrycznych - minimum jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w wykazie osób imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:Informacje dodatkowe:. W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:⎯ uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub,⎯ uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub,⎯ uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) − stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach