Przetargi.pl
Utworzenie miejsc integracji społecznej na terenie miasta Zgierza – II etap w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu (...)

Gmina Miasto Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Zgierz
  pl. Jana Pawła II 16
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  REGON: 472057721
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie miejsc integracji społecznej na terenie miasta Zgierza – II etap w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu (...)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej na terenie Miasta Zgierza – II etap w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Zamówienie polega na utworzeniu 7 miejsc integracji społecznej na terenie Miasta Zgierza w następujących lokalizacjach: 1. ul. Łódzka 82-88 (działka nr 238/13 obręb Z-118); 2. ul. Dubois 26 (działka nr 200/10 obręb Z-128); 3. ul. Dubois 10 (działka 168/2 obręb Z-128); 4. ul. Długa 62 (działka 207/12 obręb Z-129); 5. ul. 3-go Maja 46a (działka 358/4 obręb Z-129); 6. ul. 1-go Maja 63 (działka 375/2 obręb Z-129); 7. ul. Narutowicza 2 (działka nr 18/8 obręb Z-129) w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym dla projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.Przedmiot zamówienia ma być możliwie maksymalnie dostępny dla osób niepełnosprawnych, w szczególności ma niwelować – istniejące i nie generować nowych barier architektonicznych.7. Zamawiający wymaga w zakresie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane niżej czynności: (nie dotyczy dostaw)a) roboty ogólnobudowlaneb) roboty elektryczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach