Przetargi.pl
„Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Myślinie przy ul. Przejazdowej 2”.

Gmina Dobrodzień ogłasza przetarg

 • Adres: 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 343 575 100 , fax. 034 3575100 w. 30
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrodzień
  Plac Wolności 1
  46-380 Dobrodzień, woj. opolskie
  tel. 343 575 100, fax. 034 3575100 w. 30
  REGON: 15139863000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dobrodzien.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Myślinie przy ul. Przejazdowej 2”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego wolnostojącego gminnego budynku spotkań wiejskich w miejscowości Myślina przy ul. Przejazdowej 2 wraz z budową szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 9,0 m3. Planuje się stworzenie placówki dla 20 osób, które będą w niej przebywać okazjonalnie. Budynek nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi. Z zakresu rzeczowego robót do wykonania wyłączono część budynku w której znajduje się biblioteka oraz pomieszczenie z kotłem grzewczym. Wewnątrz przebudowywanego obiektu mieściły się będą sale obrad dla mieszkańców, łazienki, pomieszczenia pomocnicze oraz aneks kuchenny. 2.1. Zakres rzeczowy robót do wykonania jest następujący: - budowa żelbetowych schodów wewnętrznych, - budowa zadaszenia nad wejściem do budynku, - wykonanie pokrycia dachu papą asfaltową, - wykonanie obróbek blacharskich, okapów, balkonów, murków, attyk z blachy stalowej ocynko-wanej, - montaż rynny i rur spustowych z blachy powlekanej (w zadaszeniu nad wejściem), - montaż parapetów zewnętrznych z granitu, - rozbiórka podłogi na gruncie i wykonanie nowej podłogi na gruncie, - wykonanie ocieplenia i posadzki stropów drewnianych, - wykonanie wewnętrznej ściany nośnej parteru z pustaków ceramicznych wraz z fundamentem i wieńcem, - wykonanie wewnętrznej ściany działowej parteru z pustaków ceramicznych, - wykonanie wewnętrznych działowych ścian piętra z płyt gipsowo – kartonowych na stelażu metalowym, z wypełnieniem wełną mineralną, - wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych na stelażu metalowym, - wykonanie ocieplenia dachu wraz z obudową płytami gipsowo – kartonowymi, - wykonanie tynków gipsowych wewnętrznych, - wykonanie izolacji cieplnej i akustycznej ścian zewnętrznych styropianem EPS grafitowym 031 grubości 12cm o współczynniku przenikania ciepła 0,031 [W/mK] przeznaczonym do ocieplania elewacji metodą lekką – mokrą, - ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr. 10cm oraz wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z emulsji asfaltowej, - wykonanie tynku zewnętrznego, - malowanie tynków wewnętrznych farbą ceramiczną, - wykonanie nadproży żelbetowych i stalowych, - rozbiórka ścian działowych, - zamurowanie otworu drzwiowego i okiennego, - wykonanie wymianu stropu drewnianego, - rozbiórka istniejących okładzin ściennych i sufitowych, - montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz osłon grzejnikowych, - wykonanie podłoża pod posadzki – cementowe, - wykonanie posadzki z płytek ceramicznych, - wykonanie posadzki z paneli podłogowych klasy AC5, - montażem szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 9,0 m3 wykonanego z np. tworzywa sztucznego - wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 SDR 34 z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki gumowe Ø 160 x 4,7, z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 9,0 m3, - montaż studni tworzywowych Ø 425 (2 szt.), - montaż kształtek do rur PVC-U, - wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej z rur tworzywowych np. PP PN16 oraz PP PN20Stabi - wykonanie instalacji C.O. z rur tworzywowych typu PEX-AL.-PEX w systemie rozdzielaczowym, - montaż wentylatorów wyciągowych łazienkowych, - przebudowa złącza napowietrznego ZN1+1P, - demontaż istniejących instalacji elektrycznych, - montaż tablic T1-0,4kV i T2-0,4kV, - wykonanie instalacji siły 400/230V, - wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w obiekcie i zewnętrznego przy wejściach i na elewacji budynku. - wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych o czasie podtrzymania 2h, - wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V i siły 400/230V, - wykonanie instalacji niskoprądowych (komputerowa, TV SAT i instalacja do gniazd głośnikowych), - wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, - wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepięciowej, - wykonanie instalacji ochrony przed dotykiem pośrednim, - wykonanie instalacji odgromowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł. 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 03.09.2020 r. o godzinie 09:00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na nr konta: BS Leśnica o/ Dobrodzień 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy w przypadku wyboru przez Wykonawcę formy pisemnej w postaci papierowej złożyć niezłączone do oferty, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – w przypadku wyboru przez Wykonawcę formy pisemnej w postaci papierowej, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie w miejscu składania ofert, a jego kserokopia w ofercie bądź w przypadku wyboru przez Wykonawcę postaci elektronicznej, został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę np. gwarancji/poręczenia, a jego kopia w ofercie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz przypadku wyboru przez Wykonawcę formy pisemnej w postaci papierowej poprzez złożenie dokumentu w odrębnej kopercie dołączonej do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. Gwarancja zapłaty wadium winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie oraz powinna podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce. UWAGA: Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, tj. 30 dni (od 03.09.2020 r. do 02.10.2020 r.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1 do SIWZ). Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę załączników na innych drukach, pod warunkiem, że będą one odpowiadać treści druków załączonych do SIWZ. 2) Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 2 ROZDZIAŁU XIV SIWZ, innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Zobowiązanie takie zgodnie z wyborem Wykonawcy należy dołączyć do oferty w formie pisemnej w postaci papierowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby albo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) uprawnione do jego udzielenia reprezentującą podmiot udostępniający zasoby, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP). 3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy(ów) ubiegającego(cych) się o udzielenie zamówienia publicznego, do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz w przypadku wybranej przez Wykonawcę formy pisemnej w postaci papierowej do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) to należy zgodnie z wyborem Wykonawcy dołączyć do oferty w formie pisemnej w postaci papierowej w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach