Przetargi.pl
Utworzenie i wdrożenie szablonu mobilnej wersji portalu internetowego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, dedykowanego realizowanemu projektowi, zintegrowanego z obecnie używanym systemem CMS

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3617326 , fax. 48 3617314
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  ul. Malczewskiego 29 29
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3617326, fax. 48 3617314
  REGON: 00080518100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniwersytetradom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie i wdrożenie szablonu mobilnej wersji portalu internetowego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, dedykowanego realizowanemu projektowi, zintegrowanego z obecnie używanym systemem CMS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utworzenie i wdrożenie szablonu mobilnej wersji portalu internetowego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Mobilna wersja ma umożliwiać dostęp do informacji zawartych na portalu za pomocą urządzeń mobilnych. Mobilna wersja ma być zintegrowana z istniejącym systemem Integrum CMS opartym na bazie danych MS SQL. zczegółowo przedmiot zamówienia określa SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724130008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uniwersytetradom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach