Przetargi.pl
Dostawa odczynników chemicznych do Ośrodków Badawczych w Warszawie i Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6978700 , fax. 022 6206223
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
  ul. Twarda 51/55 51/55
  00-818 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6978700, fax. 022 6206223
  REGON: 00032634500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: NAUKA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych do Ośrodków Badawczych w Warszawie i Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych PAN.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę odczynników wymienionych w Częściach I-VI. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie ze wskazanym podziałem na sześć części. 3.Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane części lub na cały zakres zamówienia. 4.Ocenie podlegać będą poszczególne części. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części. Część I - Dostawa odczynników chemicznych do Ośrodka Badawczego ING PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55 - Laboratorium Datowania Izotopowego i Badań Środowiska Część II- Dostawa odczynników chemicznych do Ośrodka Badawczego ING PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55 - Laboratorium Datowania Izotopowego i Badań Środowiska Część III - Dostawa odczynników chemicznych do Ośrodka Badawczego ING PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55. Część IV - Dostawa odczynników chemicznych do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1 - Laboratorium Minerałów Ilastych. Część 5 - Dostawa odczynników chemicznych do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1 - Laboratorium Modelowania Biogeosystemu Część 6 - Dostawa odczynników chemicznych do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1 6.Dostawa wymienione powyżej odczynników będzie realizowana sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, przez okres obowiązywania umowy. 7.Wielkość, rodzaj i termin każdej dostawy będzie uzgadniany z wybranym Wykonawcą: a)w zakresie Części I, II, III przez przedstawicieli Ośrodka Badawczego ING PAN w Warszawie; b)w zakresie Części IV,V,VI przez przedstawicieli Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie. 8.Termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż w przypadkach obiektywnie uzasadnionych ( np. konieczność wytworzenia danego odczynnika na potrzeby Zamawiającego, sprowadzenie z zagranicy itp.) zostanie uwzględniony realny termin dostawy podany przez Wykonawców w Załącznikach Nr 2a - 2f. 9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zwiększenia podanych powyżej ilości odczynników w ramach przewidzianej umową wartości zamówienia. 10.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odczynniki zgodne z obowiązującymi normami, wymaganej jakości i w żądanych opakowaniach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 243000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ing.pan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach