Przetargi.pl
Utwardzenie terenu wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury- doposażenie Ośrodka Edukacji Leśnej Kalinka- II postępowanie

Nadleśnictwo Kaczory ogłasza przetarg

 • Adres: 64-810 Kaczory, Kościelna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 831 461 , fax. 672831462
 • Data zamieszczenia: 2021-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Kaczory
  Kościelna 17
  64-810 Kaczory, woj. wielkopolskie
  tel. 672 831 461, fax. 672831462
  REGON: 57006440600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kaczory.pila.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie terenu wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury- doposażenie Ośrodka Edukacji Leśnej Kalinka- II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Oznaczenie główne wg CPV: KOD GŁÓWNY: 45000000-7 Roboty budowlane 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262210-6 Fundamentowanie 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233222-1 Roboty w zakresie chodników 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n.: Utwardzenie terenu wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury- doposażenie Ośrodka Edukacji Leśnej Kalinka- II POSTĘPOWANIE. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury przy Ośrodku Edukacji Leśnej Kalinka. Lokalizacja prac: Województwo Wielkopolskie, Powiat Pilski, 64-920 Piła, ul.Kalina 12 Nadleśnictwo Kaczory, dz. ew. 326/17, 8326/15 W ramach zadania będą wykonywane następujące roboty: -utwardzenie nawierzchni poprzez ułożenie prefabrykatów drewnopodobnych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 350m2 - dostawa i montaż elementów małej architektury :3 ławek, 4 koszy na śmieci Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim” dofinansowanego w ramach poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna –projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wykonania prac zawierają: dokumentacja projektowa (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 8 do SWIZ). 4.Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, zapoznał się ze specyfiką wykonania robót, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 5. Informacje na temat rozwiązań równoważnych a. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. b. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. c. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w dokumentacji technicznej. d. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego. e. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. 6. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 7. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, oraz dodatkowo: a. dostarczenie, montaż, demontaż i wykorzystanie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy; b. sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej tj.:„operatu kolaudacyjnego” stanowiącego podstawę odbioru i ocenę zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, zawierający wszelkie dokumenty dotyczące wykonanych robót budowlanych, a zwłaszcza: w zakresie dokumentacji powykonawczej: - Protokół przekazania Wykonawcy placu budowy, - Oświadczenie o przyjęciu przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – technicznej, - Protokoły odbioru robót zanikowych – jeżeli wystąpiły, - Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu – jeżeli wystąpiły, - Protokoły konieczności (np: protokoły robót dodatkowych, zamiennych), zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego – jeżeli wystąpiły, - Protokoły odbioru robót częściowych - jeśli przewidziane zostały w umowie, - Protokoły z montażu – jeżeli wystąpiły, - Wnioski Wykonawcy o wykonanie robót dodatkowych, zamiennych – jeżeli wystąpiły, - Wnioski o zmiany do projektu, zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru – jeżeli wystąpiły, - Opinie projektanta w sprawie zmian do projektu (istotne lub nieistotne) – jeżeli wystąpiły, - Inna korespondencja wynikająca z procesu budowlanego – jeżeli wystąpiła, - Pisemne zgłoszenie zakończenia robót przez Wykonawcę, - Protokoły odbioru robót branżowych – jeżeli takie odbiory się odbyły, - Protokół z przeprowadzonego odbioru technicznego z wykazem ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia/protokół odbioru końcowego robót, - Oświadczenia i zaświadczenia wymagane Prawem Budowlanym – jeżeli wystąpiły, - Wewnętrzny dziennik budowy, - Protokół przekazania placu budowy Inwestorowi, - Inwentaryzacja powykonawcza sporządzona przez uprawnionego geodetę - Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, - Inne dokumenty wynikające z procesu budowlanego, - Wyniki badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z zapisami STWiOR, - Receptury robocze i ustalenia technologiczne, - Dokumenty gwarancyjne, - Dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów (np.: atesty, aprobaty, deklaracje itp.) , c. wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 8. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa: 1) Przekazanie terenu budowy, organizacja robót budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę terenu prowadzenia robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania placu budowy do ostatecznego odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców Wykonawca ponosi koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 2) Zabezpieczenie interesu osób trzecich Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie prowadzenia robót, na którym realizowane są roboty, składowane i rozładowywane materiały, parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi Uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony o fakcie przypadkowego uszkodzenia, urządzeń czy instalacji oraz dokona usunięcia szkody na własny koszt. 3) Ochrona środowiska W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu zakończenia robót i likwidacji terenu budowy Wykonawca będzie podejmował wszelkie stosowne kroki mające na celu zastosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać działań szkodliwych i uciążliwych w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Wykonawca zapewni stały wywóz nieczystości i gruzu z terenu robót lub zapewni jego bezpieczne składowanie i wywóz przy porządkowaniu terenu budowy (śmieci – worki, kontenery; gruz – wyznaczone i zabezpieczone miejsce). 4) Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określone powyżej należy uwzględnić w cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pożarem wywołanym w związku z realizacją robót albo spowodowanym przez któregokolwiek z jego pracowników. 5) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. Z uwagi na specyfikę miejsca prowadzenia robót, Wykonawca musi zorganizować zaplecze we własnym zakresie (np. kontenery magazynowe i socjalne). Dowóz materiałów musi odbywać się sukcesywnie, z uwagi na brak wydzielonego zaplecza robót. 6) Warunki dotyczące organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy – od przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru robót. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie umownej. 7) Skuteczne zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca skutecznie zabezpieczy teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych. Wykonawca wydzieli teren prowadzenia robót w sposób gwarantujący jego bezpieczne użytkowanie. Koszt zabezpieczenia budowy należy uwzględnić w cenie umownej, niezależnie od tego czy wykonanie zabezpieczeń zostało opisane przedmiarem robót czy nie. 8) Zabezpieczenie nawierzchni drogowej Wykonawca zapewni takie korzystanie z nawierzchni asfaltowej drogi, aby jej stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu pierwotnego. 9. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie z zapisami wzoru umowy. 10. Działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę – osób wykonujących: prace fizyczne wykonywane podczas robót ogólnobudowlanych. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne klauzule zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej. 11. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy. 12. Wykonawca przy podpisaniu umowy przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę wraz z wykazem osób, formą zatrudnienia i wymiarem etatu. 13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 10 powyżej, czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 14. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 9 powyżej, czynności. 15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 16. Gdy Wykonawca nie przedłoży oświadczeń lub dowodów, o których mowa w pkt. 13 powyżej, zobowiązany będzie, każdorazowo za każdy stwierdzony przypadek, do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w okresie realizacji umowy w wysokości brutto 2.000 zł. 17. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby. W przypadku, gdy z różnych przyczyn stosunek pracy zostanie rozwiązany a Wykonawca nie zatrudni w miejsce brakującej osoby innej na podstawie umowy o pracę, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości brutto 100 zł – za każdego niezatrudnionego, za każdy dzień w okresie realizacji umowy. 18. Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj. sposób udokumentowania zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp, jak również uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach