Przetargi.pl
Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmująca: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia tj. meble, sprzęt AGD i RTV w podziale na 2 części

Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8694 800; 8694 801 , fax. 61 8694 809
 • Data zamieszczenia: 2021-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8694 800; 8694 801, fax. 61 8694 809
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmująca: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia tj. meble, sprzęt AGD i RTV w podziale na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmująca: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno –kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia tj. meble, sprzęt AGD i RTV w podziale na 2 części: 1) ul. Jackowskiego 52a m 4 w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. gazowego zwanymi dalej ,,Dokumentacjami” wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacjami. 2) ul. Królowej Jadwigi 54 m 3 w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej zwanymi dalej ,,Dokumentacjami” wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacjami. Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiary – stanowiące załącznik nr9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach