Przetargi.pl
„Utwardzenie terenu przy zbiorniku retencyjnym położonym w Komorowie-Wsi – zamówienie przewidywane - II”

GMINA MICHAŁOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MICHAŁOWICE
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Reguły, woj. mazowieckie
  REGON: 013269290
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utwardzenie terenu przy zbiorniku retencyjnym położonym w Komorowie-Wsi – zamówienie przewidywane - II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Prace polegają na wykonaniu utwardzenia terenu przy zbiorniku retencyjnym w zakres, których wchodzą:a) roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, obrzeża oraz barierki stalowej,b) roboty ziemne – korytowanie terenu pod utwardzenie,c) roboty konstrukcyjne (podbudowy),d) wykonanie wierzchniej warstwy z wapienia dewońskiego o frakcji 2-8 mm, na długości ok. 772 m i szerokości 2,0-2,5 m,e) odwodnienie liniowego na ławie betonowej klasy C12/15 o długości 12,5 m,f) wykonanie kiszki faszynowej u podstawy skarpy,g) wykonanie zabudowy skarpy grobli koszami siatkowo-kamiennymi,h) wykonanie wylotów drenarskich na skarpie rowu.2) Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest i wykonany zostanie w sposób zgodny z:a) „Przedmiarem” stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia;b) STWiORB stanowiącą załącznik nr 5 do Zaproszenia;c) Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 do Zaproszenia.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i wszelkimi wymogami niniejszej umowy.3. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.4. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia środowiska przed negatywnym wpływem wykonywanych prac budowlanych, zapobieganie skażeniu terenu w wyniku potencjalnych wycieków i awarii wykorzystywanego sprzętu i środków transportu.5. Materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu umowy winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).6. Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych, Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu umowy będzie zobowiązany do wykonania wszelkich zaleceń pokontrolnych.7. Wykonawca w ramach Przedmiotu umowy wykona opracowanie planu BIOZ, oraz wszystkie inne niezbędne badania i próby umożliwiające należyte wykonanie umowy.8. W przypadku, gdy powstanie taka konieczność, Wykonawca uzyska zgody na dojazd ciężkim sprzętem na teren prowadzonych robót.9. Za bezpieczeństwo w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą prace, od chwili rozpoczęcia prac, aż do oddania danego terenu bez ograniczeń, odpowiedzialny jest Wykonawca.10. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:1) Na podstawie art. 95 ust. 1 (klauzule społeczne) ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia;2) Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1510) co najmniej 2 osoby wykonujące czynności operatora maszyn budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w ustawie Kodeks pracy, (chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45244000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach