Przetargi.pl
Utwardzenie placu przy budynku Przychodni Zdrowia ul. Warszawska 310 w Tarnobrzegu

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8226570 , fax. 015 8222504
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tarnobrzega
  ul. Kościuszki 32 32
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 015 8226570, fax. 015 8222504
  REGON: 83041350900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie placu przy budynku Przychodni Zdrowia ul. Warszawska 310 w Tarnobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: Korytowanie głęb. 20 cm, warstwa odsączająca grub. 10 cm, podbudowa z kruszywa gr. 15 cm, podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm, ławy betonowe pod krawężniki i pod obrzeża, ułożenie krawężników betonowych o wym. 12x15 cm na podsypce cem-piask., obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej, nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cement.-piask., odwóz nadmiaru ziemi, rozścielenie ziemi urodzajnej, plantowanie, zasianie trawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452152229
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 400,00 zł słownie: dwa tysiące czterysta złotych 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275). 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, gdy wykonawca, którego ofertę wybrano: w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa wart. 25 ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4.Postanowienia pkt IX ppkt 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt IX ppkt 2 b) i e). 5.Miejsce i sposób wniesienia wadium: a)wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: PKO S.A. I Oddział Tarnobrzeg 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563 . Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu; b)wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta Tarnobrzega kasa przy ul. Mickiewicza 7 przed terminem składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty . 6.Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7.Zwrot wadium: a)zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.8 a) specyfikacji b)wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c)zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a)jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie; b)jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą 10.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnobrzeg.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną