Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 1302R Braciejowa - Południk w km 0+000 - 1+992

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Parkowa 28
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6803155 , fax. 014 6803155
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Parkowa 28 28
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 014 6803155, fax. 014 6803155
  REGON: 85166523200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.rde.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 1302R Braciejowa - Południk w km 0+000 - 1+992
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu drogi powiatowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą z dnia 7lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243,poz.1623ze zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.). Zakres rzeczowy do wykonania: Korekta przekroju poprzecznego, Poszerzenie jezdni, Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i betonu, Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową, Nawierzchnia bitumiczna, Umocnienie poboczy, Wyrównanie wysokościowe różnic na skrzyżowaniach i zjazdach, Renowacja rowów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 22 000,00 zł, słownie dwadzieścia dwa tysiące złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.rde.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach