Przetargi.pl
Utwardzenie i wyrównanie dróg gruntowych w Lipinkach.

Gmina Wołomin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 633 000 , fax. 227 633 066
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wołomin
  ul. Ogrodowa 4
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 227 633 000, fax. 227 633 066
  REGON: 13269640000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.org; http://wolomin.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie i wyrównanie dróg gruntowych w Lipinkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utwardzenie dróg gruntowych ul. Borówkowej, Piaskowej, Brzozowej, Parkowej na odc. ul. Piaskowa – ul. Klonowa, obejmujący: mechaniczne wykonanie koryta drogi, ułożenie podbudowy - warstwy dolnej z kruszywa łamanego, ułożenie podbudowy - warstwy górnej z kruszywa łamanego. Zakres prac opisany został w załączonych przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 1A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium zabezpieczającego ofertę Wykonawcy w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach