Przetargi.pl
„Utwardzenie działki o nr ew. 1062 w miejscowości Liśnik Duży, gm. Gościeradów”.

Gmina Gościeradów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-275 Gościeradów, Gościeradów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 381 105 , fax. 158 381 140
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościeradów
  Gościeradów 61
  23-275 Gościeradów, woj. lubelskie
  tel. 158 381 105, fax. 158 381 140
  REGON: 83040964300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://goscieradow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utwardzenie działki o nr ew. 1062 w miejscowości Liśnik Duży, gm. Gościeradów”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Utwardzenie działki o nr ew. 1062 w miejscowości Liśnik Duży, gm. Gościeradów”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne: a) Roboty pomiarowe – 0,24 km; b) Rozebranie krawężników betonowych – 312,71 m; c) Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej – 26,73 m2; d) Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych – 111,00 m2; e) Wykonanie koryta dla nawierzchni chodnika, zjazdu i poszerzenia – 440,49 m3; 2) Krawężniki i obrzeża: a) Krawężniki betonowe „stojące” 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem – 167,81 m; b) Krawężniki betonowe „zaniżone” 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem – 167,85 m; 3) Podbudowa: a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 440,49 m2; b) Podbudowa zasadnicza (dolna warstwa) z kruszywa łamanego 31,5/63 mm o gr. warstwy 15,00 cm – 440,49 m2; c) Podbudowa pomocnicza (górna warstwa) z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. warstwy 10,00 cm – 440,49 m2. 4) Nawierzchnia: a) Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej Holland grubości 8,00 cm układanej na podsypce piaskowej – 440,49 m2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu – wg załącznika Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy są ponadto zobowiązani by wraz z ofertą złożyć jeszcze następujące dokumenty: 1) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania (jeżeli dotyczy). 2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach