Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 108531L Dzierzkowice Podwody – Suchodoły – Liśnik Duży.

Gmina Gościeradów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-275 Gościeradów, Gościeradów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 381 105 , fax. 158 381 140
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościeradów
  Gościeradów 61
  23-275 Gościeradów, woj. lubelskie
  tel. 158 381 105, fax. 158 381 140
  REGON: 83040964300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://goscieradow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 108531L Dzierzkowice Podwody – Suchodoły – Liśnik Duży.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej nr 108531L Dzierzkowice Podwody – Suchodoły – Liśnik Duży na dł. 0,9 km”. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze: a. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,90 km, b. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10cm – 1 475,00 m2, c. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych – 4 500,00 m2. 2) Roboty ziemne i odwodnieniowe: a. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi (oczyszczenie rowów przydrożnych)– 182,50 m3. 3) Roboty nawierzchniowe: a. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 4 500,00 m2, b. Warstwa wyrównawcza AC 11 W 50/70, gr. warstwy 3,00 cm – 337,5 t, c. Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, gr. warstwy 3,00 cm – 4 500,00 m2, 4) Roboty wykończeniowe: a. Utwardzenie poboczy warstwą kruszyw łamanych frakcji 0/63mm na szerokości 1,0 m i gr. warstwy 10,00 cm – 1 536,00 m2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, uproszczona dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2018 poz. 110 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Gmina Gościeradów B.S. Ziemi Kraśnickiej o/Gościeradów numer konta: 02 8717 1064 2009 9000 0345 0003 z dopiskiem: „Remont drogi gminnej Dzierzkowice Podwody – Suchodoły – Liśnik Duży – ZPO 271.2.2019” Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 2) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp 2) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu – wg załącznika Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są także wraz z ofertą złożyć także następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Potwierdzenie wniesienia wadium, 2) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania (jeżeli dotyczy). 3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach