Przetargi.pl
Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kochanowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 473 103 , fax. 757 526 419
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
  ul. Jana Kochanowskiego 10
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 756 473 103, fax. 757 526 419
  REGON: 23082149200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.jeleniogorski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na: 1) utwardzeniu działki budowlanej, oznaczonej jako działka nr 18 (obręb 0033, Jelenia Góra), z wyznaczeniem miejsc postojowych w obrębie istniejącego parkingu i z uwzględnieniem powiększenia placu o część stanowiącą obecnie trawnik przy budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10; 2) budowie odcinka kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej studni w pasie drogowym drogi wewnętrznej (działka nr 20/4, obręb 0033, Jelenia Góra). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1) Projekt budowlany, stanowiący Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 3) Przedmiar robót, stanowiący Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Powyższa dokumentacja udostępniona jest do wglądu w Wydziale Rozwoju i Obsługi Technicznej Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze (I piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019 w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku rozbieżności między zapisami poszczególnych dokumentów tworzących Dokumentację projektowo-techniczną, w pierwszej kolejności należy uwzględniać zapisy projektu budowlanego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (jako dokumentów równoważnych), następnie zaś Przedmiaru robót (jako dokumentu pomocniczego). Jeżeli dokumentacja niniejszego postępowania, w tym szczególności Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót, wskazywałaby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych opisanym w dokumentacji – pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów – o ile występują w dokumentacji projektowo-technicznej – określają minimalne parametry techniczne i jakościowe oraz cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać wyroby oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy, który należy traktować jako pomocniczy przy określaniu właściwości oraz parametrów przedmiotu zamówienia i mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez Wykonawców wyrobów lub rozwiązań równoważnych – przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia, gwarantując zgodność z zatwierdzonym Projektem budowlanym (Załącznikiem Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Zamawiający informuje, że zakres prac opisany w pkt 1.6 Projektu budowlanego (Załącznika Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), dotyczący wykonania przebudowy istniejącego ogrodzenia na nowy z prefabrykowanych lekkich paneli montowanych do słupków, nie stanowi elementu przedmiotu niniejszego zamówienia. Zakres prac przewidywanych do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji, dotyczący istniejącego ogrodzenia, został ujęty w pkt 4 Przedmiaru robót (Załącznika Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i jest on wiążący przy składaniu ofert i późniejszym wykonawstwie robót. 5. Dla przedmiotowej inwestycji Inwestor (Zamawiający): 1) dokonał zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (do którego organ administracyjny nie wniósł sprzeciwu); 2) uzyskał od Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze zezwolenie na lokalizację przyłącza kanalizacji deszczowej na działce drogowej nr 20/4 (AM-1, obręb 0033) w ramach planowanej inwestycji (skan Uzgodnienia stanowi Załącznik Nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Warunki określone w przedmiotowym Uzgodnieniu Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać w ramach realizacji przedmiotowego zadania; 3) uzyskał od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze ważne do dnia 31.12.2020 r. pozwolenie na podejmowanie działań w zabytku – w związku z wpisem obszaru układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry, na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja, do rejestru zabytków (skan Decyzji Konserwatora zabytków stanowi Załącznik Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 6. Wykonawca – przed przystąpieniem do realizacji robót na działce drogowej nr 20/4 (AM-1, obręb 0033), w terminie ustalonym między stronami – zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu opracowany na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót. 7. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót na czas trwania prac na działce drogowej nr 20/4 (AM-1, obręb 0033) – na podstawie zastępczej organizacji ruchu – w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków ruchu drogowego i pieszego pasa drogowego drogi wewnętrznej od ul. Bartka Zwycięzcy w Jeleniej Górze. 8. Wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz likwidacja po zakończeniu prac – leży po stronie Wykonawcy. 9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do przywrócenia stałej organizacji ruchu – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 10. Informacje dodatkowe: 1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. 2) Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w Przedmiarze robót nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. 3) Wybrany Wykonawca – w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przedłoży Zamawiającemu uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zawierający terminy wykonania poszczególnych prac i ich koszt brutto. Harmonogram uwzględniać będzie wszystkie pozycje Przedmiaru robót (Załącznika Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Łączna wartość robót wskazana w harmonogramie musi być tożsama z wartością wynikającą z oferty Wykonawcy i zawartej umowy. 4) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 5) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót; b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót (tożsamy z okresem gwarancji). 6) Okres gwarancji stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany termin gwarancji – na zasadach określonych w Dziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłuży się automatycznie o przedłużony okres gwarancji. Maksymalny zaoferowany okres gwarancji, jaki będzie oceniany przez Zamawiającego w ramach jednego z kryteriów oceny ofert, wynosi 60 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższy, niż 60-miesięczny okres gwarancji, Zamawiający przyzna ofercie taką ilość punktów, jak dla określonego w tym kryterium oceny ofert maksymalnego 60-miesięcznego okresu gwarancji. 11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja części zamówienia) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). 12. Na podstawie umowy o pracę muszą być zatrudnione osoby wykonujące czynności określone w Projekcie budowlanym oraz Przedmiarze robót, tj. osoby realizujące czynności bezpośrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy (Wykonawcy lub podwykonawcy) w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym między pracodawcą a pracownikiem wynagrodzeniem, tzn. prace takie jak: realizacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych, prac odwodnieniowych, robót nawierzchniowych i podbudowy, wykonanie remontu ogrodzenia i wymiany bramy wjazdowej, uzupełnienie tynków zewnętrznych oraz prace wykończeniowe. Z wyjątkiem wykonywania czynności przewidzianych dla kierownika robót budowlanych, a także czynności polegających na dostawie urządzeń i materiałów, sporządzeniu projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz jej likwidacji po zakończeniu prac, zabezpieczeniu i oznakowaniu terenu prowadzenia robót, przywróceniu stałej organizacji ruchu – pozostały zakres prac objętych zamówieniem (wykonywanych bezpośrednio na placu budowy) musi być realizowany przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że osoby te nie muszą zostać zatrudnione na umowę o pracę. 13. Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia na każdym etapie realizacji zamówienia, w tym w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów określonych w ust. 12 i 13, oraz dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów określonych w ust. 12 i 13; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 14. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego wyrażone na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu – Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, o których mowa w ust. 13: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Imiona i nazwiska pracowników nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imiona i nazwiska pracowników nie podlegają anonimizacji. 15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w ust. 13, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych: 1) w wysokości 5.000,00 zł – za każde niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 15; 2) w wysokości 200,00 zł – za każdy dzień opóźnienia w terminowym przekazaniu Zamawiającemu dowodów, o których mowa w ust. 15, licząc od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 15; 3) w wysokości 10.000,00 zł – w przypadku uzyskania przez Zamawiającego od Państwowej Inspekcji Pracy informacji o wykonywaniu czynności określonych w ust. 13 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 16. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 13. 17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 18. Zasady realizacji i rozliczania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) – na warunkach określonych w Dziale XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); 3) dowód wniesienia wadium; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik (pełnomocnictwo musi być oryginalne lub poświadczone notarialnie); 5) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Z przedmiotowego zobowiązania, lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą; 6) pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem); 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z tych Wykonawców odrębnie składa oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załączniki Nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), a także oświadczenie, o którym mowa w pkt 8 niniejszej Sekcji, tj. Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 8) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) – Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Sekcji III.3 niniejszego ogłoszenia (Załączniki Nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 12) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji III.3 niniejszego ogłoszenia (Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach