Przetargi.pl
Utrzymanie w czystości przystanków komunikacyjnych i parkingów rowerowych na terenie Miasta Pabianic

Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 254 600 , fax. 422 254 669
 • Data zamieszczenia: 2021-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
  ul. Zamkowa 16
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 422 254 600, fax. 422 254 669
  REGON: 51691000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.um.pabianice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie w czystości przystanków komunikacyjnych i parkingów rowerowych na terenie Miasta Pabianic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na 190 przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej oraz 7 parkingach rowerowych na terenie Miasta Pabianic, zwanych dalej przystankami i/lub parkingami. 2.1.1. Wykaz przystanków i parkingów rowerowych stanowi załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji i jest integralną częścią umowy. 2.1.2. Przystanek, jest to miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi wraz z przynależnym chodnikiem o długości 20 mb wzdłuż przystanku na całej szerokości chodnika lub peronu, przyjmując za punkt centralny słupek przystankowy lub środek wiaty przystankowej ( po 10 mb przed jak i za znakiem wyznaczającym przystanek) a w przypadku przystanku z zatoką całą długość zatoki), w tym części wewnętrznej wiaty przystankowej wraz z przynależnym terenem o szerokości 1 mb oraz dojścia od wiaty do peronu. 2.1.3. Parking rowerowy, jest to miejsce postoju rowerów wyposażone w wiatę rowerową, oznakowane w widoczny sposób wraz z przynależnym terenem o szerokości wokół wiaty 1 mb. 2.1.4. Przystanki i parkingi rowerowe są wyposażone w kosze przystankowe o pojemności 40 litrów lub wolnostojące kosze betonowe o pojemności 70 litrów. Przystanek jest wyposażony w słupek przystankowy lub wiatę ze znakiem przystankowym. 2.2. Zakres zamówienia obejmuje 2 części: 2.2.1 Zadanie 1 – utrzymanie czystości na przystankach i parkingach rowerowych realizacja na przystankach oraz parkingach rowerowych w czasie całego okresu obowiązywania umowy, zgodnie ze „Standardami utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” – Załączniki Nr 8 i 9 do SIWZ, następujących czynności: a) utrzymanie porządku na chodnikach przynależnych do przystanków na powierzchni określonej w punkcie 2.1.2 opisu przedmiotu zamówienia, a także na pętlach tramwajowych i autobusowych na których znajdują się przystanki. Obejmuje to m. in. takie czynności jak: zamiatanie powierzchni przystanków z piasku, błota, liści i innych nieczystości (butelki, puszki, folie, niedopałki, kapsle, drobne odpady komunalne etc.) wraz z zebraniem i wywiezieniem, b) utrzymanie w czystości urządzeń przystankowych, w tym czyszczenie siedzisk ławek, c) opróżnianie przynależnych do przystanku lub wiaty rowerowej koszy na śmieci i niezwłoczny wywóz uzyskanych odpadów, bieżąca wymiana na koszt własny zużytych worków foliowych w koszach, d) utrzymanie porządku na oraz wokół parkingów rowerowych na powierzchni określonej w punkcie 2.1.3 opisu przedmiotu zamówienia. Obejmuje to m. in. takie czynności jak: zamiatanie powierzchni parkingów z piasku, błota, liści i innych nieczystości (butelki, puszki, folie, niedopałki, kapsle, drobne odpady komunalne etc.) wraz z zebraniem i wywiezieniem, e) bieżące monitorowanie stanu braków koszy oraz uzupełnianie brakujących po wcześniejszej informacji o braku (zapewnionych przez Zamawiającego zgodnie z punktem 2.2.5) , f) usuwanie ogłoszeń i plakatów wieszanych na przystankach lub wiatach bez zgody Zamawiającego w szczególności z oszklonych części wiat, a także usuwanie plakatów powieszonych we wiatach przez Zamawiającego po upływie terminu ich ekspozycji, wraz z usunięciem pozostałości kleju na szybach i taśmy klejącej, g) usuwanie napisów oraz innych zanieczyszczeń ze słupków i wiat przystankowych lub rowerowych (graffiti, naklejki, ogłoszenia, wlepki, napisy), h) w okresie od wiosny do jesieni dokonywanie poprawy estetyki terenu przystankowego poprzez wykaszanie (wyrywanie) dziko rosnących krzaków, traw i chwastów, także w pasie 1 metra wokół wiaty przystankowej, i) w okresie jesiennym usuwanie opadłych liści, a w okresie zimowym nadmiaru śniegu i lodu z dachów wiat oraz śniegu z ławek na przystankach, j) w okresie zimowym usuwanie śniegu, lodu, błota pośniegowego z powierzchni przystanków poprzez zgarnięcie, spryzmowanie, a następnie wywiezienie; likwidacja gołoledzi na nawierzchniach przystanków z wykorzystaniem środków uszorstniających, k) uporządkowanie przystanków i parkingów rowerowych w przypadku zaistnienia aktów wandalizmu: uprzątnięcie szkła po rozbiciu szyb w wiacie, w ciągu maksymalnie 6 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. Zgłoszenie będzie przekazywane w formie elektronicznej lub telefonicznie na adres email lub numer wskazany w Umowie. W przypadku kontaktu telefonicznego czas liczony będzie od momentu zakończenia rozmowy natomiast w przypadku wysłania wiadomości email na wskazany w Umowie adres czas liczony będzie od momentu wysłania wiadomości. Skrócenie czasu reakcji będzie jednym z kryteriów oceny oferty, uprzątnięcie nieczystości w przypadku wywrócenia lub przepełnienia kosza z odpadami, w ciągu maksymalnie 6 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. Zgłoszenie będzie przekazywane w formie elektronicznej lub telefonicznie na adres email lub numer wskazany w Umowie. W przypadku kontaktu telefonicznego czas liczony będzie od momentu zakończenia rozmowy natomiast w przypadku wysłania wiadomości email na wskazany w Umowie adres czas liczony będzie od momentu wysłania wiadomości. Skrócenie czasu reakcji będzie jednym z kryteriów oceny oferty. 2.2.1.2 Czynności wymienione w pkt 2.2.1 lit. a), b), c) oraz j), będą wykonywane zgodnie z w/w standardami wskazanymi w załącznikach nr 8 i 9 do SIWZ. 2.2.1.3 Czynności wymienione w pkt 2.2.1 lit. d) będą wykonywane 1 raz w tygodniu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz podczas telefonicznego bądź e mailowego zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego spowodowanego zaistnieniem np. aktu wandalizmu (rozbite butelki po szkle, duża ilość odpadów, zgłoszenie mieszkańców odnośnie dużego nieporządku). 2.2.1.4 Czynności wymienione w pkt 2.2.1 lit. e), f), g), h) oraz i) wykonywane będą na bieżąco w razie zaistnienia takiej potrzeby bądź bezpośrednio po uprzednim zgłoszeniu przez kontrolującego zaistniałych nieprawidłowości. Zadanie 2 - mycie 119 szt. wiat przystankowych, 8 szt. wiat rowerowych i 1 szt. edytora informacyjno-reklamowego 2.2.2. Wiaty i edytor będą myte 3 razy w roku w ciągu 15 dni kalendarzowych, tak aby w dniach wskazanych poniżej wszystkie wiaty szklane na przystankach oraz rowerowe na parkingach rowerowych łącznie z dachem, znakiem, attyką, gablotą, słupkami, ławkami oraz przynależnymi koszami były umyte w taki sposób, żeby nie znajdował się na nich kurz, plamy, ani żadne inne zanieczyszczenia. Skrócenie czasu mycia wiat będzie jednym z kryteriów oceny oferty. 2.2.3. Terminy mycia wiat i edytora w poszczególnych latach: 1) 2021 - do 31 marca, do 30 lipca, do 10 listopada, 2) 2022 - do 20 kwietnia, do 30 lipca, do 10 listopada, 3) 2023 - do 11 kwietnia, do 30 lipca, do 10 listopada. 2.2.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania usługi wymienionej w pkt 2.2.1 lit c) w dni świąteczne i niedziele na wybranym obszarze miasta w związku z obchodami uroczystości (Dni Pabianic, Dni Powiatu, Wszystkich Świętych, Jarmark Świąteczny plus 1 termin rezerwowy) bez naliczania dodatkowych kosztów. Usługa musi być wykonana zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy. 2.2.5 Do zadań Wykonawcy będzie również należał odbiór od Zamawiającego bądź wskazanego przez Zamawiającego dostawcę zakupionych na koszt Zamawiającego koszy oraz uzupełnianie ich braku na przystankach i parkingach. 2.2.6 Wykonawca wybrany w wyniku postępowania do realizacji Zadania 1 zdefiniowanego w pkt. 2.2.1 SIWZ będzie zobowiązany do: 1) w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy na realizację usługi – umieszczenia w gablotach wiat przystankowych lub w przypadku braku miejsca w w/w gablocie innym, uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, czytelnej odpornej na warunki atmosferyczne naklejki informacyjnej w formacie A-5 zawierającej minimum poniższe informacje: urządzenia przystankowe stanowią własność Miasta Pabianice nadzór nad utrzymaniem czystości na przystanku sprawuje Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji UMP, Pabianice, tel. 42 22 54 627, email: komunikacja@um.pabianice.pl czystość na przystanku utrzymuje firma …………, Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt ww. naklejki, uzupełniony o jego dane w terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu Umowy. 2) potwierdzenia wykonania prac wymienionych w pkt 1 w formie dokumentacji fotograficznej przekazanej Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres: komunikacja@um.pabianice.pl oraz na nośniku elektronicznym. Przesłane zdjęcie musi jednoznacznie lokalizować fakt umieszczenia naklejki i wiatę, na której została ona umieszczona. 3) w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy na realizację usługi – Wykonawca wyposaży pracowników w estetyczne ubrania robocze – spodnie ogrodniczki, kurtkę roboczą z wszytymi elementami odblaskowymi. Na wierzchu, na plecach pracownika wykonującego usługę sprzątania stale musi być widoczny napis naniesiony metodą haftu maszynowego zawierający minimum poniższe informacje: • SŁUŻBA UTRZYMANIA PRZYSTANKÓW MIASTA PABIANICE, logo firmy wykonującej usługę sprzątania wiat przystankowych i parkingów rowerowych. Potwierdzenie wyposażenia pracowników w estetyczne ubranie robocze w formie dokumentacji fotograficznej zostanie przekazane Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres: komunikacja@um.pabianice.pl oraz na nośniku elektronicznym. 2.2.7. W związku z realizowanymi przez Zamawiającego projektami inwestycyjnymi, a także innymi pracami wykonywanymi przez inne podmioty w rejonie przystanków Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowej zmiany lokalizacji przystanków oraz czasowego zmniejszenia lub zwiększanie liczby przystanków objętych przedmiotem zamówienia wynikających ze zmian w organizacji ruchu podczas budowy. O czasowych zmianach Zamawiający będzie informował Wykonawcę z jednodniowym wyprzedzeniem. 2.2.8. Prace objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z zapisami: a) ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 poz 1439), b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz 797), 2.2.9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 2.2.10. Jakość wykonywanych prac będzie kontrolowana przez pracowników Zamawiającego. 2.2.11. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego usługą, a także uzyskał, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu objętego usługą poniesie Wykonawca. 2.3 Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy. 2.4. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w punkcie 2.2 w zakresie realizacji zamówienia: „Utrzymanie w czystości przystanków komunikacyjnych i parkingów rowerowych na terenie Miasta Pabianic” (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w § 13 Projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach