Przetargi.pl
Utrzymanie w czystości przystanków komunikacyjnych i parkingów rowerowych na terenie Miasta Pabianic

Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 254 600 , fax. 422 254 669
 • Data zamieszczenia: 2020-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
  ul. Zamkowa 16
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 422 254 600, fax. 422 254 669
  REGON: 51691000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.um.pabianice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie w czystości przystanków komunikacyjnych i parkingów rowerowych na terenie Miasta Pabianic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na 190 przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej oraz 7 parkingach rowerowych na terenie Miasta Pabianic, zwanych dalej przystankami i/lub parkingami. 2.1.1. Wykaz przystanków i parkingów rowerowych stanowi załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji i jest integralną częścią umowy. 2.1.2. Przystanek, jest to miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi wraz z przynależnym chodnikiem o długości 20 mb wzdłuż przystanku na całej szerokości chodnika lub peronu, przyjmując za punkt centralny słupek przystankowy lub środek wiaty przystankowej ( po 10 mb przed jak i za znakiem wyznaczającym przystanek) a w przypadku przystanku z zatoką całą długość zatoki), w tym części wewnętrznej wiaty przystankowej wraz z przynależnym terenem o szerokości 1 mb oraz dojścia od wiaty do peronu. 2.1.3. Parking rowerowy, jest to miejsce postoju rowerów wyposażone w wiatę rowerową, oznakowane w widoczny sposób wraz z przynależnym terenem o szerokości wokół wiaty 1 mb. 2.1.4. Przystanki i parkingi rowerowe są wyposażone w kosze przystankowe o pojemności 40 litrów lub wolnostojące kosze betonowe o pojemności 70 litrów. Przystanek jest wyposażony w słupek przystankowy lub wiatę ze znakiem przystankowym. 2.2. Zakres zamówienia obejmuje 2 części: 2.2.1 Zadanie 1 – utrzymanie czystości na przystankach i parkingach rowerowych realizacja na przystankach oraz parkingach rowerowych w czasie całego okresu obowiązywania umowy, zgodnie ze „Standardami utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” – Załączniki Nr 8 i 9 do SIWZ, następujących czynności: a) utrzymanie porządku na chodnikach przynależnych do przystanków na powierzchni określonej w punkcie 2.1.2 opisu przedmiotu zamówienia, a także na pętlach tramwajowych i autobusowych na których znajdują się przystanki. Obejmuje to m. in. takie czynności jak: zamiatanie powierzchni przystanków z piasku, błota, liści i innych nieczystości (butelki, puszki, folie, niedopałki, kapsle, drobne odpady komunalne etc.) wraz z zebraniem i wywiezieniem, b) utrzymanie w czystości urządzeń przystankowych, w tym czyszczenie siedzisk ławek, c) opróżnianie przynależnych do przystanku lub wiaty rowerowej koszy na śmieci i niezwłoczny wywóz uzyskanych odpadów, bieżąca wymiana na koszt własny zużytych worków foliowych w koszach, d) utrzymanie porządku na oraz wokół parkingów rowerowych na powierzchni określonej w punkcie 2.1.3 opisu przedmiotu zamówienia. Obejmuje to m. in. takie czynności jak: zamiatanie powierzchni parkingów z piasku, błota, liści i innych nieczystości (butelki, puszki, folie, niedopałki, kapsle, drobne odpady komunalne etc.) wraz z zebraniem i wywiezieniem, e) bieżące monitorowanie stanu braków koszy oraz uzupełnianie brakujących po wcześniejszej informacji o braku (zapewnionych przez Zamawiającego zgodnie z punktem 2.2.5) , f) usuwanie ogłoszeń i plakatów wieszanych na przystankach lub wiatach bez zgody Zamawiającego w szczególności z oszklonych części wiat, a także usuwanie plakatów powieszonych we wiatach przez Zamawiającego po upływie terminu ich ekspozycji, wraz z usunięciem pozostałości kleju na szybach i taśmy klejącej, g) usuwanie napisów oraz innych zanieczyszczeń ze słupków i wiat przystankowych lub rowerowych (graffiti, naklejki, ogłoszenia, wlepki, napisy), h) w okresie od wiosny do jesieni dokonywanie poprawy estetyki terenu przystankowego poprzez wykaszanie (wyrywanie) dziko rosnących krzaków, traw i chwastów, także w pasie 1 metra wokół wiaty przystankowej, i) w okresie jesiennym usuwanie opadłych liści, a w okresie zimowym nadmiaru śniegu i lodu z dachów wiat oraz śniegu z ławek na przystankach, j) w okresie zimowym usuwanie śniegu, lodu, błota pośniegowego z powierzchni przystanków poprzez zgarnięcie, spryzmowanie, a następnie wywiezienie; likwidacja gołoledzi na nawierzchniach przystanków z wykorzystaniem środków uszorstniających, k) uporządkowanie przystanków i parkingów rowerowych w przypadku zaistnienia aktów wandalizmu:  uprzątnięcie szkła po rozbiciu szyb w wiacie, w ciągu maksymalnie 6 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. Zgłoszenie będzie przekazywane w formie elektronicznej lub telefonicznie na adres email lub numer wskazany w Umowie. W przypadku kontaktu telefonicznego czas liczony będzie od momentu zakończenia rozmowy natomiast w przypadku wysłania wiadomości email na wskazany w Umowie adres czas liczony będzie od momentu wysłania wiadomości. Skrócenie czasu reakcji będzie jednym z kryteriów oceny oferty,  uprzątnięcie nieczystości w przypadku wywrócenia lub przepełnienia kosza z odpadami, w ciągu maksymalnie 6 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. Zgłoszenie będzie przekazywane w formie elektronicznej lub telefonicznie na adres email lub numer wskazany w Umowie. W przypadku kontaktu telefonicznego czas liczony będzie od momentu zakończenia rozmowy natomiast w przypadku wysłania wiadomości email na wskazany w Umowie adres czas liczony będzie od momentu wysłania wiadomości. Skrócenie czasu reakcji będzie jednym z kryteriów oceny oferty. 2.2.1.2 Czynności wymienione w pkt 2.2.1 lit. a), b), c) oraz j), będą wykonywane zgodnie z w/w standardami wskazanymi w załącznikach nr 8 i 9 do SIWZ. 2.2.1.3 Czynności wymienione w pkt 2.2.1 lit. d) będą wykonywane 1 raz w tygodniu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz podczas telefonicznego bądź e mailowego zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego spowodowanego zaistnieniem np. aktu wandalizmu (rozbite butelki po szkle, duża ilość odpadów, zgłoszenie mieszkańców odnośnie dużego nieporządku). 2.2.1.4 Czynności wymienione w pkt 2.2.1 lit. e), f), g), h) oraz i) wykonywane będą na bieżąco w razie zaistnienia takiej potrzeby bądź bezpośrednio po uprzednim zgłoszeniu przez kontrolującego zaistniałych nieprawidłowości. Zadanie 2 - mycie 119 szt. wiat przystankowych, 8 szt. wiat rowerowych i 1 szt. edytora informacyjno-reklamowego 2.2.2. Wiaty i edytor będą myte 3 razy w roku w ciągu 15 dni kalendarzowych, tak aby w dniach wskazanych poniżej wszystkie wiaty szklane na przystankach oraz rowerowe na parkingach rowerowych łącznie z dachem, znakiem, attyką, gablotą, słupkami, ławkami oraz przynależnymi koszami były umyte w taki sposób, żeby nie znajdował się na nich kurz, plamy, ani żadne inne zanieczyszczenia. Skrócenie czasu mycia wiat będzie jednym z kryteriów oceny oferty. 2.2.3. Terminy mycia wiat i edytora w poszczególnych latach: 1) 2021 - do 31 marca, do 30 lipca, do 10 listopada, 2) 2022 - do 20 kwietnia, do 30 lipca, do 10 listopada, 3) 2023 - do 11 kwietnia, do 30 lipca, do 10 listopada. 2.2.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania usługi wymienionej w pkt 2.2.1 lit c) w dni świąteczne i niedziele na wybranym obszarze miasta w związku z obchodami uroczystości (Dni Pabianic, Dni Powiatu, Wszystkich Świętych, Jarmark Świąteczny plus 1 termin rezerwowy) bez naliczania dodatkowych kosztów. Usługa musi być wykonana zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy. 2.2.5 Do zadań Wykonawcy będzie również należał odbiór od Zamawiającego bądź wskazanego przez Zamawiającego dostawcę zakupionych na koszt Zamawiającego koszy oraz uzupełnianie ich braku na przystankach i parkingach. 2.2.6 Wykonawca wybrany w wyniku postępowania do realizacji Zadania 1 zdefiniowanego w pkt. 2.2.1 SIWZ będzie zobowiązany do: 1) w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy na realizację usługi – umieszczenia w gablotach wiat przystankowych lub w przypadku braku miejsca w w/w gablocie innym, uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, czytelnej odpornej na warunki atmosferyczne naklejki informacyjnej w formacie A-5 zawierającej minimum poniższe informacje:  urządzenia przystankowe stanowią własność Miasta Pabianice  nadzór nad utrzymaniem czystości na przystanku sprawuje Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji UMP, Pabianice, tel. 42 22 54 627, email: komunikacja@um.pabianice.pl  czystość na przystanku utrzymuje firma …………, Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt ww. naklejki, uzupełniony o jego dane w terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu Umowy. 2) potwierdzenia wykonania prac wymienionych w pkt 1 w formie dokumentacji fotograficznej przekazanej Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres: komunikacja@um.pabianice.pl oraz na nośniku elektronicznym. Przesłane zdjęcie musi jednoznacznie lokalizować fakt umieszczenia naklejki i wiatę, na której została ona umieszczona. 3) w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy na realizację usługi – Wykonawca wyposaży pracowników w estetyczne ubrania robocze – spodnie ogrodniczki, kurtkę roboczą z wszytymi elementami odblaskowymi. Na wierzchu, na plecach pracownika wykonującego usługę sprzątania stale musi być widoczny napis naniesiony metodą haftu maszynowego zawierający minimum poniższe informacje: • SŁUŻBA UTRZYMANIA PRZYSTANKÓW MIASTA PABIANICE, logo firmy wykonującej usługę sprzątania wiat przystankowych i parkingów rowerowych. Potwierdzenie wyposażenia pracowników w estetyczne ubranie robocze w formie dokumentacji fotograficznej zostanie przekazane Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres: komunikacja@um.pabianice.pl oraz na nośniku elektronicznym. 2.2.7. W związku z realizowanymi przez Zamawiającego projektami inwestycyjnymi, a także innymi pracami wykonywanymi przez inne podmioty w rejonie przystanków Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowej zmiany lokalizacji przystanków oraz czasowego zmniejszenia lub zwiększanie liczby przystanków objętych przedmiotem zamówienia wynikających ze zmian w organizacji ruchu podczas budowy. O czasowych zmianach Zamawiający będzie informował Wykonawcę z jednodniowym wyprzedzeniem. 2.2.8. Prace objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z zapisami: a) ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 poz 1439), b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz 797), 2.2.9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 2.2.10. Jakość wykonywanych prac będzie kontrolowana przez pracowników Zamawiającego. 2.2.11. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego usługą, a także uzyskał, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu objętego usługą poniesie Wykonawca. 2.3 Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy. 2.4. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w punkcie 2.2 w zakresie realizacji zamówienia: „Utrzymanie w czystości przystanków komunikacyjnych i parkingów rowerowych na terenie Miasta Pabianic” (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w § 13 Projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 6.1.1. dla części 1 zamówienia: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 6.1.2. dla części 2 zamówienia: 1.500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: w banku: GETIN BANK Nr rachunku: 47 1560 0013 2473 5210 8000 0006 z adnotacją „Wadium w postępowaniu na: Utrzymanie w czystości przystanków komunikacyjnych i parkingów rowerowych na terenie Miasta Pabianic (wskazując której części postępowania dotyczy wadium, Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu). b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 11 dla zadania 1 oraz wraz z załącznikiem nr 12 dla zadania 2. b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); c) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 346), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5 pkt 1 i 4 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach