Przetargi.pl
Utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2021.

Gmina Stronie Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 117 719 , fax. 74 811 77 32
 • Data zamieszczenia: 2020-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stronie Śląskie
  ul. Kościuszki 55
  57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 748 117 719, fax. 74 811 77 32
  REGON: 89071816500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stronie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na: 1.2 Oczyszczaniu wymienionych w załączniku nr 8 ulic, chodników, schodów placów, łączników, parkingów, poprzez ich zamiatanie ręczne bądź mechaniczne i zmywanie, a w okresie zimowym ich odśnieżanie i likwidacje śliskości poprzez posypywanie piaskiem. 1.2 Wywożenie nadmiaru śniegu z ulic, chodników i parkingów, a w szczególności z terenu garaży przy ulicy Nadbrzeżnej i z terenu osiedla domków jednorodzinnych. 1.3 W okresie zimowym nawierzchnie odśnieżane będą na całej szerokości, powierzchni i długości. 1.4 Ulice Nadbrzeżna, Hutnicza, Mickiewicza, Sudecka, Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Turystyczną przez rondo do granicy miasta i dalej do Bolesławowa z Bolesławowem do wjazdu do ośrodka narciarskiego „Kamienica”) utrzymywane będą na czarno – nie wolno dopuścić do zajeżdżenia śniegu na drodze. 1.5 Dopuszcza się, po ustąpieniu opadów śniegu, występowanie luźnego śniegu – 6 godzin, błota pośniegowego – 6 godzin. Dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy, nie utrudniającej ruchu, śniegu zajeżdżonego. Nie dopuszcza się wystąpienia kolein na utrzymywanych drogach. Dopuszcza się po wystąpieniu bardzo obfitych opadów śniegu termin 24 godzin na jego usunięcie. 1.6 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia gołoledzi, szronu, i szadzi w ciągu 3 godzin po wystąpieniu: oraz śliskości pośniegowej i lodowicy w ciągu 3 godzin po wystąpieniu. 1.7 Odśnieżanie dojazdu i dojścia do budynków Nr 26, 28 i 38 A przy ul. Kościuszki. 1.8 Montaż i demontaż śmietniczek ulicznych wg wskazań Zamawiającego oraz bieżące ich opróżnianie przy wykorzystaniu worków foliowych, przeprowadzanie bieżących napraw i konserwacji śmietniczek oraz ławek gminnych. 1.9 Usuwaniu odpadów powstałych w wypadkach komunikacyjnych i na wskutek zjawisk atmosferycznych oraz innych zjawisk losowych. 1.10 Odnawianiu wszystkich oznakowań poziomych przejść dla pieszych na drogach gminnych i drodze od skrzyżowania z ul. Turystyczną do Bolesławowa włącznie dwa razy w roku t. j. w okresie wiosennym i przed 01 września każdego roku. Malowanie oznakowania poziomego ulic: Sportowa do Starej Morawy, Nadbrzeżna, Hutnicza, Sudecka, Żeromskiego, linii wyznaczających miejsca parkingowe i dla niepełnosprawnych na parkingach gminnych wymienionych w załączniku nr 8 do 30 kwietnia każdego roku. 1.11 Usuwaniu padliny bezdomnych zwierząt z terenów komunalnych z dostarczeniem do Zakładu Utylizacji. 1.12 Zapewnienie pomieszczenia do przetrzymania schwytanego przez Wykonawcę bezdomnego psa i przetrzymanie go przez okres co najmniej 48 godzin, z zapewnieniem jego utrzymania. Ustalenie i podanie do wiadomości na piśmie Zamawiającemu, Policji i Straży Miejskiej dyżurnego telefonu czynnego przez 24 godziny, do odbioru informacji o powyższym zdarzeniu. 1.13 Utrzymaniu w czystości wiat przystankowych wyszczególnionych w załączniku nr 8.. 1.14 Utrzymanie w stanie czystości i drożności rowów odciekowych, przepustów pod drogami gminnymi wymienionymi w załączniku, a w szczególności ul. Górnej na całej długości od skrzyżowania z ul. Kościuszki do końca nawierzchni bitumicznej i do drogi w ciągu ul. Dolnej oraz rów odciekowy przy drodze nr. ew. gr 79 dr – położenie od ul. Kościelnej do lasku szkolnego i ul. Kościelnej do skrzyżowania z ul. Turystyczną, korytko betonowe wzdłuż ulicy Sportowej i ulicy Ogrodowej. Oczyszczanie rowów i przepustów ze śmieci, rosnących traw i innych odpadów powodując czystość tych urządzeń i drożność przepływu wód opadowych. 1.15 Utrzymanie w czystości i sprawności oznakowania pionowego dróg i parkingów wyszczególnionych w załączniku nr 8 oraz oznakowania informacyjnego, tablic kierunkowych, poprzez ich mycie, czyszczenie, dokręcanie poluzowanych uchwytów i przeprowadzanie koniecznej wymiany zniszczonego oznakowania. 1.16 Montaż i demontaż płotków w celu ochrony żab przy ulicy Nadbrzeżnej. 1.17 Bieżące sprzątanie odpadów zielonych na terenie miasta pochodzących z utrzymania terenów gminnych przez mieszkańców. 1.18 Utrzymanie w stanie czystości placów zabaw przy ul. Świerkowej, ul. Żeromskiego 2 szt, ul. Nadbrzeżnej i ul. Dolnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach