Przetargi.pl
Utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez Gminę Nowy Dwór Gdański

Gmina Nowy Dwór Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 472 401 , fax. 552 472 405
 • Data zamieszczenia: 2019-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Dwór Gdański
  ul. Wejhera 3
  82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 552 472 401, fax. 552 472 405
  REGON: 17074789100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastonowydwor.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez Gminę Nowy Dwór Gdański
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest - Utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez Gminę Nowy Dwór Gdański 1. Zakres zamówienia: 1) koszenie trawników, zbieranie i zagospodarowanie zgrabionej trawy z powierzchni: a) trawniki – 36.818 m² b) parki – 18.618 m² c) osiedla – 10.436 m² 2) utrzymanie terenów zielonych na cmentarzach mennonickich i przy ruinach zabytkowej śluzy w Marzęcinie (koszenie, grabienie, przycinka krzewów i odrostów drzew wraz z posprzątaniem terenu w dniu prac pielęgnacyjnych) – 27.715 m² 3) zamiatanie ciągów komunikacyjnych i jezdni ze ściętej trawy natychmiast po każdorazowym koszeniu 4) bieżące sprzątanie terenów zielonych wymienionych w punkcie 1 z wszelkich nieczystości m.in. odpadów komunalnych, odchodów, butelek, papierków, szkła, petów, puszek, połamanych gałęzi, itp. wraz z zagospodarowaniem odpadów 5) grabienie i zagospodarowanie zgrabionych liści z terenów zielonych 6) formowanie, przesadzanie, usuwanie i odchwaszczanie żywopłotów 7) bieżąca likwidacja odrostów przy drzewach w pasie drogowym wzdłuż ulic i chodników w mieście oraz parkach, cięcia interwencyjne gałęzi – utrudniające ruch pieszym, przycinka krzewów 8) uprzątanie z terenu objętego zamówieniem wiatrołomów, wykrotów, odłamanych konarów i gałęzi wg potrzeb, na zgłoszenie Zamawiającego 9) dwukrotne w ciągu obowiązywania umowy koszenia i wywóz skoszonej trawy z poboczy wzdłuż ulic (razem – 13.028 m²): 10) uporządkowanie poprzez koszenie trawy, przycinki krzewów, usuwanie samosiewów, nalotów drzew - działek gruntowych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański o pow. - 8,7300 (ha) – dwa razy w ciągu trwania umowy (wszystkie działki z wykazu oprócz pozycji nr 32), trzy razy w ciągu trwania umowy (działki z wykazu w pozycji 32) w terminie wskazanym przez Zamawiającego 11) jednokrotne koszenie terenów gminnych wraz z zagospodarowaniem skoszonej trawy wg wskazań Zamawiającego nie wymienionych powyżej o łącznej powierzchni 1,5 ha. 12) jednokrotne skrócenie żywopłotu do wys. 120 cm przy ul. Wejhera (za nieruchomością nr 1) 2. Nie dopuszcza się pozostawienia skoszonej trawy na trawnikach, należy usuwać ją na bieżąco. 3. Koszenia oraz wywóz zgrabionej trawy winny odbywać się terminowo, sprawnie i na bieżąco, nie dopuszczając do przerostu powyżej 10 cm. Koszenie trawników przy drzewach i krzewach należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić roślin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w porozumieniu z Zamawiającym nasadzeń rekompensujących szkody. 4. Zakazuje się mieszania zebranych odpadów zielonych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ma obowiązek gospodarowania odpadami powstałymi podczas realizacji zadania zgodnie z ustawą o odpadach. 5. Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu gdzie będzie wykonywany przedmiot zamówienia, przed przystąpieniem do przetargu. 6. Szczegółowy zakres usługi określają załączniki nr 1 i 2 do umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wynikającym z postanowień niniejszej umowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac z zachowaniem bezpieczeństwa wobec użytkowników dróg i chodników oraz mienia. Za wszelkie wynikłe w trakcie prowadzenia prac szkody wobec osób trzecich odpowiada Wykonawca 9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach