Przetargi.pl
Utrzymanie ruchu instalacji elektrycznych w SPZZOZ w Wyszkowie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, Komisji Edukacji Narodowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 743 76 11, , fax. 297 437 605
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
  Komisji Edukacji Narodowej 1
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 29 743 76 11, , fax. 297 437 605
  REGON: 30872600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie ruchu instalacji elektrycznych w SPZZOZ w Wyszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie ruchu instalacji elektrycznych w SPZZOZ w Wyszkowie wraz z rozdzielniami, przewodami elektrycznymi, sprzętem elektrycznym, urządzeniami regulacji i poboru energii elektrycznej oraz innymi urządzeniami elektrycznymi w budynkach i na terenie SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, w Poradniach Specjalistycznych przy ul. Sowińskiego 63 oraz Poradni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2 przy ul. 1 Maja 9 A. 3. W szczególności obowiązkiem Wykonawcy jest: 1) bieżąca obsługa, kontrola, konserwacja, przeglądy i naprawy instalacji elektrycznych oraz urządzeń dla utrzymania w ciągłej sprawności technicznej instalacji; 2) podejmowanie wszelkich działań niezbędnych dla zapewnienia pełnej funkcjonalności instalacji i urządzeń oraz utrzymania ich w ciągłej sprawności w stanie zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa, przy uwzględnieniu obowiązku zachowania ich odpowiedniego standardu użytkowego; 4. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany do spełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach