Przetargi.pl
Utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Łukasińskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 524 071 , fax. 748 522 315
 • Data zamieszczenia: 2020-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy
  ul. Łukasińskiego 7
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 748 524 071, fax. 748 522 315
  REGON: 89021980690989
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swidnica.nv.pl/mzn,m,8448,przetargi.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości stanowiących mienie komunalne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości stanowiących mienie komunalne, określonej w poszczególnych ZADANIACH nr 1 i 2. Przy świadczeniu przez Wykonawcę powyższej usługi, Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotowej usługi. 21.1 Przedmiot zamówienia dla ZADANIA nr 1 Przedmiotem zamówienia dla ZADANIA nr 1 jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach i na terenach wyszczególnionych w Załącznikach nr 2, 3 i 4 do Umowy, pielęgnacji zieleni na terenach wymienionych w Załącznikach nr 2 i 3, utrzymaniu zimowym terenów wymienionych w Załącznikach nr 2 i 3. W związku z wyłączaniem budynków z zarządu Zamawiającego, przyjmowaniem budynków w zarząd, nowym podziałem geodezyjnym działek i zmianą administratora, Zamawiający w trakcie trwania Umowy zastrzega sobie prawo: 1) wycofania budynków wraz z terenem ze świadczonych przez Wykonawcę usług z datą jego przekazania, podziału geodezyjnego, zmiany administratora, 2) zlecenia za dodatkowym wynagrodzeniem, na warunkach niniejszej Umowy świadczenia usług w nieruchomościach nowo przyjętych w Zarząd przez Zamawiającego, Wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca wykonywać będzie z wykorzystaniem własnych środków czystości i urządzeń technicznych. Zamawiający przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę zaktualizuje załączniki nr 2, 3 i 4 do Umowy w związku z przyjmowaniem nowych budynków w zarząd Zamawiającego, podziałem geodezyjnym zarządzanych gruntów oraz zmianą administratora. Szczegółowy zakres obowiązków, który zleca Zamawiający: 1. Dwukrotne w tygodniu w dni robocze sprzątanie (zamiatanie, zbieranie, usuwanie odpadów) z chodników na wszystkich nieruchomościach wymienionych w Załącznikach Nr 2 i 3 do Umowy, 2. Jednokrotne w tygodniu w dni robocze sprzątanie (zamiatanie, zbieranie, usuwanie odpadów) bram, podwórek, placów, prześwitów, zsypów na wszystkich nieruchomościach wymienionych w Załącznikach Nr 2 i 3 do Umowy, 3. Sprzątanie w dni świąteczne i wolne od pracy chodników i placów na terenie posesji wymienionych w Załączniku nr 4 do Umowy, 4. Jednokrotne w tygodniu sprzątanie klatek schodowych: usuwanie pajęczyn, zamiatanie powierzchni klatek schodowych, odkurzanie ścian klatek schodowych, skrzynek technicznych, skrzynek pocztowych, następnie mycie schodów, spoczników, poręczy, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych (mycie klatek schodowych nieogrzewanych wyłącznie przy temperaturze powyżej 0°C). 5. Jednokrotne w trakcie trwania Umowy generalne sprzątanie części wspólnych wszystkich budynków wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy: - strychów, - korytarzy piwnicznych, pralni, suszarni, - mycie okien w częściach wspólnych, w tym: szyb, ościeżnic, ram, okuć okiennych, klamek, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, - mycie drzwi wejściowych do budynku, w tym: mycie skrzydeł, ościeżnic i innych elementów drzwi tj. klamki i okucia, - mycie lamperii, i tralek i poręczy, 6. Zgłaszanie konieczności wywozu gruzu, o ile nie zostanie wywieziony w ciągu 2-ch dni od czasu jego składowania (dot. robót wchodzących w zakres obowiązków administratora budynku), 7. Egzekwowanie, aby mieszkańcy wykonujący remonty we własnym zakresie, usuwali pozostałe odpady oraz gruz, 8. Usuwanie z pomieszczeń i urządzeń budynków, przeznaczonych do ogólnego użytku oraz z niezabudowanej części nieruchomości pozostawionych przedmiotów, odpadów, rupieci itp., 9. Zgłaszanie potrzeb w zakresie: - wymiany bądź naprawy trzepaków, - uzupełnienia żarówek na klatkach schodowych i oświetlenia w innych częściach wspólnych budynków, 10. Doraźne wykonywanie czynności związanych z dezynfekcją, dezynsekcją oraz deratyzacją pomieszczeń wspólnego użytku, 11. W okresie zimowym: - systematyczne zwalczanie skutków opadów śniegu i gołoledzi na chodnikach, dojściach do oficyn budynków, dojściach do pojemników na nieczystości, przy użyciu własnych środków, materiałów i sprzętu w szczególności odśnieżanie i pryzmowanie śniegu po opadach, - zwalczanie śliskości na chodnikach, dojściach do oficyn budynków, dojściach do pojemników na nieczystości poprzez uszarstnianie piaskiem, - oczyszczanie ze śniegu i lodu wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych znajdujących się na terenie nieruchomości lub chodnikach, - oczyszczanie chodników, dojść do oficyn budynków, dojść do pojemników na nieczystości z materiału użytego do zwalczania gołoledzi wraz z utylizacją zebranego materiału. 12. Rozwieszanie ogłoszeń na klatkach schodowych według potrzeb gwarantujących prawidłową realizację przedmiotu zamówienia oraz dodatkowych potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. 13. Usuwanie z budynków oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku nieaktualnych ogłoszeń, plakatów itp., 14. Informowanie Zamawiającego o uszkodzeniach lub wadliwym działaniu urządzeń technicznych na klatkach schodowych i w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku oraz innych widocznych uszkodzeniach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców, 15. Przyjmowanie innych zleceń dotyczących usług porządkowych i transportowych (dowóz piasku do piaskownic, sprzątanie pomieszczeń sanitarnych itp.), za odrębnym wynagrodzeniem według stawek ustalonych wynikiem przetargu, określonych w Załączniku nr 5 do Umowy, 16. Utrzymanie czystości na terenach zielonych: - jednokrotne w tygodniu zbieranie wszelkich zanieczyszczeń, - grabienie i wywóz liści, oczyszczanie okrawężnikowania terenów zielonych, oczyszczanie terenów zielonych z chwastów każdorazowo według potrzeb, 17. Koszenie terenów zielonych wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy z terenów wymienionych w załączniku nr 2 i 3 do Umowy, według potrzeb i decyzji Zamawiającego, 18. Korekta żywopłotów wymienionych w załączniku Nr 2 i 3 do Umowy wraz ze zgrabieniem odciętych pędów, ich wywozem i utylizacją, według potrzeb i decyzji Zamawiającego, 19. Wykonanie na zlecenie prac polegających na: - zakładaniu nowych terenów zieleni, bądź odtwarzaniu zniszczonych, - nasadzaniu kwiatów rabatowych i krzewów, - pielęgnacja istniejących różanek. 20. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji niniejszej Umowy – w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, przy czym prace określone w Załączniku nr 1 do Umowy pkt. 5, winny być zrealizowane we wszystkich budynkach w okresie od 01.05.2020 r. do 31.08.2020 r. Sposób realizacji usługi: 1. Prace określone w Załączniku nr 1 do Umowy pkt. 5 Wykonawca wykonywać będzie w sposób następujący: - wszystkie czynności określone w § 1 ust. 1 pkt 1-3 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać jednocześnie w danym budynku, - przed przystąpieniem do realizacji prac określonych Załączniku nr 1 do Umowy pkt. 5, Wykonawca wywiesi na klatce schodowej ogłoszenie o terminie ich wykonania, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem, - jakość zrealizowanych czynności, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy pkt. 5, odebrana będzie każdorazowo przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, - z przeprowadzonych kontroli jakości wykonania prac, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy pkt. 5 sporządzane będą Protokoły kontroli prac, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do niniejszej Umowy, - Wykonawca zobowiązany jest mimo określenia częstotliwości wykonania czynności określonych Załączniku nr 1 do Umowy pkt. 5, do usuwania zanieczyszczeń w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia. 2. Prace określone w Załączniku nr 1 do Umowy pkt. 17 i 18 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w sposób następujący: - koszenie terenów zielonych i cięcie żywopłotów o powierzchniach wymienionych w Załącznikach nr 2 i 3 rozpoczęte zostanie najpóźniejszej 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego pisemnego zgłoszenia oraz zakończone zostanie w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego pisemnego zgłoszenia - pomiędzy dwoma kolejnymi realizacjami prac określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy pkt. 1 musi minąć co najmniej 2 dni robocze. Przez dzień roboczy na potrzeby niniejszej Umowy rozumie się dni przypadające od poniedziałku do piątku inne niż dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90, z późn. zm.). 3. Stosowane przez Wykonawcę środki czyszczące (detergenty), produkty biobójcze muszą być produktami dopuszczonymi do użytkowania i obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także muszą być produktami o odpowiedniej jakości, skutecznymi w stosowaniu oraz bezpiecznymi (niepowodujące uszkodzeń i zniszczeń) dla każdej powierzchni na której będą stosowane. 4. W przypadku stwierdzenia nienależytego, w tym nieterminowego wykonania usługi spowodowanego stosowaniem nieodpowiednich środków czyszczących (detergenty), produktów biobójczych, narzędzi, pojazdów lub urządzeń technicznych Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy niezwłocznej zmiany środków czyszczących (detergenty), produktów biobójczych, narzędzi, pojazdów lub urządzeń technicznych stosowanych do wykonywania ZADANIA nr 1 na inne, a wskazane przez Zamawiającego. 21.2 Przedmiot zamówienia dla ZADANIA nr 2 Przedmiot zamówienia dla ZADANIA nr 2 jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w n/w obiektach handlowych, otwieraniu i zamykaniu n/w obiektów handlowych a także uruchamianiu i wyłączaniu alarmów stanowiących wyposażenie n/w obiektów handlowych tj.: 1. Usługa sprzątania MDH w Świdnicy, Pl. Grunwaldzki 12 - obejmuje utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym, następujących powierzchni: - dróg komunikacyjnych w tym schody i spoczniki ( zamiatanie i mycie na mokro ) 2 x dziennie 363,75 m² - pomieszczeń toalet 2 x dziennie 35,04 m², - pomieszczeń biurowych, magazynowych, technicznych i socjalnych 1 x dziennie 12,54 m², - przedsionków windy, przymierzalni 2 x dziennie 25,10m², - myciu drzwi wejściowych, drzwi wahadłowych wewnętrznych, stolarki drzwiowej wewnątrz obiektu 2 x dziennie 129,62 m², - myciu okien 1 x w miesiącu 60,56 m², - sprzątanie posesji w obrębie MDH (bez części parkingowej) 2 x dziennie 74,40 m², - sprzątanie terenu przy miejscach wyznaczonych na pojemniki na nieczystości stałe 2 x dziennie 23,10 m², - mycie dodatkowych elementów takich jak: lamperia, parapety, barierki, słupy, ceratowe osłony przy wejściu dla dostawców 1 x tygodniowo 74,82 m², - zimowe utrzymanie, polegające na systematycznym zwalczaniu skutków gołoledzi, pryzmowaniu śniegu po opadach, uszarstnianiu powierzchni, oczyszczaniu ze śniegu i lodu dróg komunikacyjnych w obrębie obiektu oraz wejść, oczyszczaniu chodników z materiałów użytych do zwalczania gołoledzi (bez części parkingowej) 74,40 m². Ogólna powierzchnia MDH objęta usługą sprzątania wynosi 798,93 m² + zimowe utrzymanie 74,40 m². 2. Usługa sprzątania Hali Targowej w Świdnicy, ul. Waleriana Wróblewskiego 1B - obejmuje utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym następujących powierzchni: - dróg komunikacyjnych (zamiatanie i mycie na mokro, w tym maszyną szarująco – czyszczącą tarczową ) 2 x dziennie 488,7 m², - pomieszczeń toalet 2 x dziennie 30,2 m², - pomieszczeń socjalnych i technicznych 1 x dziennie 34,7 m², - myciu drzwi wejściowych, ścianek szklanych przy drzwiach, stolarki drzwiowej wewnątrz obiektu 2 x dziennie 167,2 m², - myciu okien 1 x w miesiącu 119,2 m², - sprzątaniu posesji w obrębie Hali Targowej (bez części parkingowej) 2 x dziennie 307,20 m², - sprzątaniu miejsc wyznaczonych na pojemniki na nieczystości stałe 2 x dziennie 5,00 m², - mycie dodatkowych elementów: kafle ścienne, 1 x tygodniowo 180,00 m², - bieżące opróżnianie zawieszanych pojemników na odpady usyt. w obrębie posesji Hali Targowej szt 4, - zimowe utrzymanie, polegające na systematycznym zwalczaniu skutków gołoledzi, pryzmowaniu śniegu po opadach uszarstnianiu powierzchni, oczyszczaniu ze śniegu i lodu chodnika wokół obiektu, przy czterech wejściach do obiektu oraz dojść do pojemników na odpady (bez części parkingowej), o łącznej powierzchni 307,20 m². Ogólna powierzchnia Hali Targowej objęta usługą sprzątania wynosi 1.332,2 m ² + zimowe utrzymanie 307,20 m². 3. W związku ze specyfiką w/w obiektów Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać usługi, o których mowa w punkcie 1 i 2, ponad ustaloną częstotliwość w zależności od potrzeb zgłaszanych przez najemców stoisk. 4. Otwieranie, zamykanie oraz uruchamianie i wyłączanie alarmów w w/w obiektach winno odbywać się w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie. Stoiska w w/w obiektach czynne są w następujących godzinach: - Miejski Dom Handlowy przy Pl. Grunwaldzkim 12 w Świdnicy: od poniedziałku do piątku od godz. 7ºº do 18ºº, w soboty od godz. 7ºº do 15ºº; należy uwzględnić również pracę w niedziele handlowe w godz. 6ºº do 14ºº, - Hala Targowa przy ul. Wróblewskiego 1B w Świdnicy: od poniedziałku do piątku od godz. 5ºº do 18ºº, w soboty od godz. 6ºº do 14ºº; należy uwzględnić również pracę w niedziele handlowe w godz. 6ºº do 14ºº. 5. Wykonawca winien uwzględnić możliwość wystąpienia konieczności dojazdu do obiektów o nieprzewidzianej porze (również poza godzinami funkcjonowania obiektów), na każde zgłoszenie przedstawiciela Zamawiającego lub firmy obsługującej system alarmowy, w sytuacjach włączenia alarmu. Na podstawie stwierdzonego przez firmę obsługującą system alarmowy bezzasadnego uruchomienia alarmu, Wykonawca ponownie uzbroi centralę alarmową. Każdy przypadek otrzymania zgłoszenia od przedstawiciela firmy obsługującej system alarmowy, winien być niezwłocznie zgłoszony służbom technicznym Zamawiającego (pkt 5 dot. w przypadku deklaracji Wykonawcy złożonej w ofercie przetargowej). 6. Wszystkie czynności związane z realizacją ZADANIA nr 2 Wykonawca wykonywać będzie z wykorzystaniem własnych środków czyszczących (detergenty), produktów biobójczych, materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych. Zamawiający będzie udostępniał sukcesywnie Wykonawcy produkty kosmetyczne oraz środki higieniczne (jednorazowe ręczniki, papier toaletowy), które Wykonawca jest zobowiązany odbierać w siedzibie Zamawiającego, w terminach ustalonych przez Zamawiającego oraz uzupełniać w w/w obiektach według potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 08.01.2020 r. do n/w godz. oraz w wysokości: ZADANIE nr 1 - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) do godz. 9:00 ZADANIE nr 2 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) do godz. 9:00 10.2 Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z p. zm.). W przypadku poręczeń Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentu poświadczającego, że podmiot, który udzielił poręczenia zapłaty wadium zawarł umowę o udzielenie wsparcia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.3 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PeKaO SA Oddział I w Świdnicy nr rachunku 52 1240 3464 1111 0010 4779 6145 , z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu nr ZW/S/4/2019 na zadanie pn. „Utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości stanowiących mienie komunalne” (należy wskazań nr ZADANIA). 10.4 W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata. 10.5 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. 10 ust 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 10.6 Zamawiający: 1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium został dołączony w oryginale do oferty. 10.7 Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 10.8 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10.9 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że posiada aktualną umowę zawartą z firmą posiadającą wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Świdnica, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z p. zm.) lub oświadczy, że w przypadku wygrania postępowania przetargowego ZW/S/4/2019 dysponować będzie w/w Umową na dzień podpisania Umowy, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, to za ten okres potwierdzi prawidłowe wykonanie usług polegających na utrzymaniu stanu sanitarno-porządkowego w budynkach i na terenach zewnętrznych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości łącznej nie mniejszej niż (łącznie za 3 lata): ZADANIE nr 1 - 100.000,- zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych), ZADANIE nr 2 - 50.000,- zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi o wymienionym wyżej zakresie zostały wykonane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach