Przetargi.pl
Utrzymanie fontanny i przepompowni na terenie miasta Lublina w granicach administracyjnych

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4663000 , fax. 81 4663001
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4663000, fax. 81 4663001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie fontanny i przepompowni na terenie miasta Lublina w granicach administracyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie obejmuje komplet czynności związanych z utrzymaniem fontanny, układu pompowego stawu i przepompowni wód drenażowych będących na stanie majątkowym Gminy, na terenie w granicach administracyjnych miasta Lublin w tym: 1. prowadzenie bieżącej eksploatacji, obsługi i konserwacji fontanny i przepompowni zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami, normami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony od porażeń, a w szczególności: 1.1. Fontanna na Placu Centralnym w Ogrodzie Saskim , 1.2. Układ pompowy Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim, 1.3. Przepompownia wód drenażowych przy ul. Dzierżawnej, 2. wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego fontanny i przepompowni w okresie eksploatacji poszczególnych obiektów. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać kontrole z niżej wymienioną częstotliwością : 2.1.1 Fontanna na Placu Centralnym w Ogrodzie Saskim 2 razy / tydzień 2.1.2 Układ pompowy Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim 2 razy / tydzień 2.1.3 Przepompownia wód drenażowych przy ul. Dzierżawnej 2 razy / tydzień 2.2. Zakres prac wykonywanych podczas kontroli dla poszczególnych obiektów następującymi pozycjami: 2.2.1 Fontanna na Placu Centralnym w Ogrodzie Saskim , 2.2.2 Układ pompowy Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim, 2.2.3 Przepompownia wód drenażowych przy ul. Dzierżawnej , 3. wykonywanie prac związanych z utrzymaniem fontanny i przepompowni rozliczanych kosztorysami powykonawczymi (przy pomocy cen z Sekocenbudu) obejmujących w szczególności: : 3.1. naprawy i uzupełnianie ubytków w dnie niecki i ściankach fontanny 3.2. naprawy i uzupełnianie elementów budowlano-konstrukcyjnych fontanny i przepompowni 3.3. naprawy i uzupełnianie zdewastowanych bądź uszkodzonych elementów technologicznych (instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych) fontanny i przepompowni 3.4. naprawy pomp i silników pracujących w obiegach technologicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach