Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2015/2016

Zespół Szkół w Hucie Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-225 Szastarka, Huta Józefów 132
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 871 44 11 , fax. 15 871 44 11
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Hucie Józefów
  Huta Józefów 132 132
  23-225 Szastarka, woj. lubelskie
  tel. 15 871 44 11, fax. 15 871 44 11
  REGON: 43226433900040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sphjozef.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do i ze szkoły w roku szkolnym 2015/2016 przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 z późn. zmianami). Dowóz uczniów wykonywany będzie do Zespołu Szkół w Hucie Józefów gm. Szastarka zgodnie z wykazem miejscowości wyznaczonych w załączniku nr 2b. Uczniowie powinni być odbierani z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania i dowożeni do szkoły oraz dowożeni ze szkoły do wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania. Dowóz powinien odbywać się możliwie najkrótszą trasą. Łączna liczba uczniów do dowozu wynosi 112 osób i jest to szacunkowa przewidywana liczba uczniów na łącznym odcinku ok. 65 km. 2. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1265). 3. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. 4. Wykonawca sprawował będzie opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkoły oraz w drodze powrotnej (kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna). Opiekunem musi być osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne lub zaświadczenie ukończenia kursu dla kierowników bądź opiekunów wycieczek szkolnych. Do obowiązków opiekuna należy: sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu, sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy oraz sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania z autobusu. Opiekun zobowiązany jest do zwracania uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu. W przypadku niewłaściwej postawy uczniów oraz stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun zobowiązany jest do niedopuszczenia do przewozu uczniów. Ilość opiekunów musi być dostosowana do liczby wykonywanych kursów w taki sposób, aby w każdym wykonywanym kursie był opiekun. 5. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie. 6. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem, posiada ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW. 7.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców pojazdów, którzy posiadają uprawnienia, o których mowa w art.39a.1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r poz. 1265 z późn. zm.) tj. ukończone 21 lat, ważne prawo jazdy kat. D, posiadają ważne badania lekarskie i psychologiczne oraz ukończony kurs dokształcania dla kierowców. 8. Liczbę i przebieg tras Wykonawca ustala tak, aby czas odjazdu z miejscowości zaczynającej kurs odbywał się nie wcześniej niż 7.40. Czas dojazdu do szkoły nie później niż 8.25. Rozkład jazdy Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym, który go zatwierdza. 9. Wykonawca zapewni dwukrotne odwożenie dzieci po zajęciach szkolnych: poniedziałek-czwartek o godz. 13.10 i 14.55, w piątek o godz. 13.10 i 14.00 10. Przewozy mogą odbywać się w ramach regularnych przewozów osób lub w krajowym transporcie drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (DZ.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.). 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dowożonych dzieci oraz trasy, w przypadkach niezależnych od niego. Wykonawca zostanie powiadomiony o powyższych zmianach telefonicznie lub faxem nie później niż 2 dni przed zmianą. 12.Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia zadania podwykonawcy. 13. Wykonawca powinien zapewnić uczniom dogodne warunki jazdy. Zamawiający określa, że niezależnie od warunków atmosferycznych i pory roku temperatura w pojazdach podczas dowozu uczniów do i ze szkoły powinna wynosić od 15?C do 20?C. 14. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wyznaczonego pojazdu Wykonawca podstawi niezwłocznie - nie później niż w ciągu 1 godziny - pojazd spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niezrealizowania zastępczego dowozu uczniów przez Wykonawcę, pokryje on dodatkowe koszty przewozu uczniów i opiekuna wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia określoną liczbę pojazdów względem przewożonych uczniów. 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 16. Zamawiający ustala do 30 dni termin płatności licząc od daty złożenia faktury lub noty księgowej wraz z imiennym wykazem przewożonych uczniów przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Rozliczenia odbywać się będą w cyklach miesięcznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sphjozef.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach