Przetargi.pl
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko ogłasza przetarg

 • Adres: 74-311 Różańsko, Różańsko 75A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7601814 , fax. 095 7601814
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko
  Różańsko 75A 75A
  74-311 Różańsko, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 7601814, fax. 095 7601814
  REGON: 21023828800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko- kod CPV 45233000-9 Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące części, zwane pakietami: a) Pakiet nr 1: Utrzymanie drogi leśnej w L-ctwie Dolsk o długości 2.100 mb (oddz. 417b,c, 416c, 435c,d,g,h, 449a, 450f) - (PKOB 2112) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9a) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. b) Pakiet nr 2: a) Utrzymanie drogi leśnej w L-ctwie Nowogródek o długości 2.100 mb (oddz. 18f,b,a, 17g,f,d,a, 16c,b, 15i,h,a, 14d,g,i) - (PKOB 2112) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9b) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. b) Utrzymanie drogi leśnej w L-ctwie Nowogródek o długości 1.815 mb (oddz. 7b,f,k, 24a,d,f,k, 7d,g) - (PKOB 2112) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9c) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie w formach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.): Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko Pakiet nr 1: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 PLN) Pakiet nr 2: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN). Wadium może być wniesione wedle wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. Oddział w Myśliborzu, k-to Nr 13 20300045 11100000 01264460, z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata. Wadium w formie gotówki nie będzie przyjmowane. Wadia wniesione w innych formach niż pieniądz, należy deponować w kasie, w siedzibie Zamawiającego. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21.07.2011r., do godz. 15:00. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach