Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, ul. Witosa 4

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza przetarg

 • Adres: 32-050 Skawina, Witosa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 291 21 96 , fax. 12 291 21 96
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
  Witosa 4
  32-050 Skawina, woj. małopolskie
  tel. 12 291 21 96, fax. 12 291 21 96
  REGON: 367358102
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gim1skawina.pol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, ul. Witosa 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ulicy Witosa 4. w Skawinie w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2020r.: a) powierzchnia ogólna budynku – 5.776,42m2 b) powierzchnia użytkowa pomieszczeń szkoły – 3479,04m2 c) powierzchnia placów wewnętrznych (podwórka) – 511,0m2 d) powierzchnia okien – 1.000,0m2 e) powierzchnia posadzek (terakotowe w ubikacjach) – 310,0m2. f) powierzchnia konstrukcji metalowych na sali gimnastycznej i na pasażach g) wymiary sal: – 28m x 18m x 12m; h) wymiary pasaży: – 40m x 4m x 5m oraz 20m x 4m x 5m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach