Przetargi.pl
„Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.”

Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Sikorskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 673 490 048
 • Data zamieszczenia: 2021-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Sikorskiego
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 673 490 048
  REGON: 57083892500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilskietbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.” zgodnie z wykazem nieruchomości wraz z powierzchnią sprzątania – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie jak niżej: a) usługi z zakresu utrzymania czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych dotyczą części wspólnych, a w szczególności: - klatek schodowych, - ciągów komunikacyjnych, - wózkarni, korytarzy piwnic, - mycie drzwi wejściowych i drzwi oraz okien pomieszczeń wspólnych (takich jak: wiatrołapów, wózkarni, pomieszczenie węzła), - mycie parapetów i balustrad schodowych, skrzynek pocztowych, kloszy lamp, gablot ogłoszeniowych, lamperii, grzejników, - czyszczenie- opróżnianie krat przed drzwiami wejściowymi do budynku, b) usługi z zakresu utrzymania terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a w szczególności: - chodników wraz z dojściami, - placów zabaw i innych, - miejsc parkingowych, - schodów, - wiat śmietnikowych i terenu wokół nich, - bieżące odśnieżanie (usuwanie śniegu, lodu i błota) z całego terenu, a w szczególności z chodników wraz z dojściami, dojazdów, miejsc parkingowych, parkingów, dróg wewnętrznych, usuwanie śliskości przez posypywanie piaskiem i środkami, - usługi utrzymania terenów zielonych, a w szczególności: • koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem trawy, liści, • pielęgnacja krzewów, żywopłotów, • usuwanie chwastów, • bieżące czyszczenie chodników, opasek budynków, obrzeży i krawężników z roślin wraz z ich usuwaniem, • bieżący wywóz nieczystości powstałych po wykonaniu prac porządkowych, - usługi pomocnicze: • wywóz sprzętu, choinek, mebli itp. o dużych gabarytach z wiat śmietnikowych i rejonu wiat śmietnikowych,  dezynfekcja wiat śmietnikowych,  opróżnianie koszy ulicznych na terenie objętym sprzątaniem. c) inne informacje : - Wykonawcę obciąża w ramach ofertowanego wynagrodzenia zakup piasku, środków, wody, narzędzi, sprzętu i wszelkich materiałów oraz urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach