Przetargi.pl
„Utrzymanie bieżące tablic z nazwami ulic, urzędów publicznych i innych, utrzymanie bieżące oznakowania pionowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych, konserwacja oraz naprawa uszkodzonych elementów małej architektury, remonty cząstkowe – naprawa chodników, parkingów, zatok parkingowych, nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych administrowanych przez Burmistrza Miasta Augustowa”.

Gmina Miasto Augustów ogłasza przetarg

 • Adres: 16300 Augustów, ul. 3 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 643 42 28 , fax. 87 643 42 11
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Augustów
  ul. 3 Maja 60
  16300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 87 643 42 28, fax. 87 643 42 11
  REGON: 79067081700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.augustow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utrzymanie bieżące tablic z nazwami ulic, urzędów publicznych i innych, utrzymanie bieżące oznakowania pionowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych, konserwacja oraz naprawa uszkodzonych elementów małej architektury, remonty cząstkowe – naprawa chodników, parkingów, zatok parkingowych, nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych administrowanych przez Burmistrza Miasta Augustowa”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie utrzymania bieżącego tablic z nazwami ulic, urzędów publicznych i innych, utrzymania bieżącego oznakowania pionowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych, konserwacja oraz naprawa uszkodzonych elementów małej architektury na bulwarach nad rzeką Nettą, Kanałem Augustowskim, kanałem Bystrym (rzeka Netta), jeziorem Necko, na ulicy Mostowej, w parku przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta, w parku przy Starej Poczcie – ulica Prądzyńskiego (koszy na odpady, latarń i ławek parkowych, daszków osłonowych ławek parkowych, słupków balustradowych S-4, S-7), remontów cząstkowych – naprawa chodników, parkingów, zatok parkingowych, nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych administrowanych przez Burmistrza Miasta Augustowa oraz pozostałe inne roboty wynikające z awarii, dewastacji, potrzeb zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233290-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach