Przetargi.pl
Utrzymanie bieżące dróg na terenie Gminy Orneta – Zadanie 1 i 2 Zadanie 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych Zadanie 2: Remont dróg gruntowych – równiarka

Gmina Orneta ogłasza przetarg

 • Adres: 11-130 Orneta, pl. Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552 421 116 , fax. 552 422 990
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orneta
  pl. Wolności 26
  11-130 Orneta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552 421 116, fax. 552 422 990
  REGON: 52649800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orneta.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie bieżące dróg na terenie Gminy Orneta – Zadanie 1 i 2 Zadanie 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych Zadanie 2: Remont dróg gruntowych – równiarka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  451.Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie bieżące dróg na terenie Gminy Orneta – Zadanie 1 i 2. 2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)dla Części 1 - Zadanie 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Orneta mieszanką mineralno - asfaltową średnioziarnistą z recyklera, średniej grubości remontowanych miejsc 4 cm, w przybliżonej ilości 50 m2 oraz mieszanką emulsja asfaltowa + grysy z remontera, średniej grubości remontowanych miejsc 4cm, bez wycinania nawierzchni w przybliżonej ilości 80 m2 2)dla Części 2 - Zadanie 2: Remont dróg gruntowych – równiarka Wykonanie remontu dróg gruntowych na terenie Gminy Orneta (tj miasto Orneta + miejscowości wiejskie) przy użyciu równiarki samojezdnej w zakresie równania i profilowania dróg o nawierzchni gruntowej i gruntowej wzmocnionej kruszywem, o średniej szerokości dróg 4 m i przybliżonej łącznej długość dróg ok. 67 km. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 1)Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. a)Część 1 - Zadanie 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych b)Część 2 - Zadanie 2: Remont dróg gruntowych – równiarka 2)Jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową na dowolną liczbę wybranych przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia. 3)Warunki składania ofert częściowych zostały określone w § 18 IDW Rozdziału I SIWZ 4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Rozdziale III niniejszej SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dla Części 1 i Części 2 przedmiotu zamówienia nie określa wymagań w zakresie warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz Oferty sporządzony wg Załącznika nr 1 do IDW Rozdziału II SIWZ 2)Kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z § 12 IDW wg załącznika nr 2 do IDW Rozdziału II SIWZ 3)Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego ( jeżeli dana sytuacja dotyczy wykonawcy) 4)Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom sporządzone wg załącznika nr 5 do IDW Rozdziału II SIWZ 5)Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sporządzone wg załącznika nr 6 do IDW Rozdziału II SIWZ 6)Pisemne zobowiązanie sporządzone wg załącznika nr 8 do IDW Rozdziału II SIWZ lub inne dokumenty o których mowa § 5 ust. 4 pkt 3 o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy) 7)Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzone wg załącznika nr 9 do IDW Rozdziału II SIWZ Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu -Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone wg załącznika nr 7 do IDW Rozdziału II SIWZ .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach