Przetargi.pl
Usuwanie szkód powodziowych w korytach rzek i cieków na terenie działania ŚZMiUW Katowice Oddział w Częstochowie

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 2582061 , fax. (032) 2586810, 2582743
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Sokolska 65 65
  40-087 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 2582061, fax. (032) 2586810, 2582743
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych w korytach rzek i cieków na terenie działania ŚZMiUW Katowice Oddział w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usuwanie szkód powodziowych w korytach rzek i cieków na terenie działania ŚZMiUW Katowice Oddział w Częstochowie.Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do siwz, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Zamawiającego.Przedmiot zamówienia zawiera :Usuwanie szkód powodziowych na rzece Liswarcie -wał prawostronny w km 38+250-38+300 poniżej wiaduktu kolejowego w m. Dankowice, gm. Krzepice, pow. Kłobuck
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452460003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach