Przetargi.pl
Usuwanie szkód powodziowych - doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego lewego wału cofkowego potoku Spytkowickiego w km 0+000 - 1+000.

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Strzelecka 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8431941 , fax. 033 8431941
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
  ul. Strzelecka 10 10
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 8431941, fax. 033 8431941
  REGON: 00057764400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzmiuw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych - doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego lewego wału cofkowego potoku Spytkowickiego w km 0+000 - 1+000.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego lewego wału cofkowego potoku Spytkowickiego w km 0+000 - 1+000 (kilometraż projektowy: 1+523 - 2+850) w miejscowości Spytkowice, gmina Spytkowice, powiat wadowicki w ramach usuwania szkód powodziowych. Prace będą prowadzone w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.01.2011 r. (Dz.U. Nr 5 poz.14 z 2011r.) w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości w związku z osunięciem ziemi, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Ad-Eko s.c. z Krakowa oraz Oceny stanu technicznego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 1+523 - 2+850 w msc. Spytkowice, gm. Spytkowice, pow. Wadowicki opracowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynierskie Cermet-Bud Sp. z o.o. z Krakowa. Zakres robót obejmuje wykonanie uszczelniającej przesłony przeciwfiltracyjnej w osi wału cofkowego potoku Spytkowickiego w km 0+000 - 1+000 oraz prace renowacyjne korpusu wału. Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie: 1). robót pomiarowych, 2). niezbędnych robót ziemnych: a). przygotowanie podłoża pod wykonanie przesłony: - zdjęcie warstwy gruntu 30 cm i 10 cm humusu i zdeponowanie do ponownego wbudowania, - zagęszczenie podłoża na gł. ok. 0,4 m do Is (większe lub równe) 0,92, - uzupełnienie nasypu korpusu wału do rzędnej istniejącej z gruntu z zagęszczeniem do Is (większe lub równe) 0,92), b). uzupełnienia nasypu korpusu obwałowania po wykonaniu przesłony: - nadsypanie, formowanie i zagęszczanie korpusu wału do rzędnej istniejącej z gruntu uprzednio odspojonego i gruntu, - plantowanie skarp, dna rowów, korony nasypu, 3). Uszczelnienia korpusu i podłoża wału poprzez wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo - cementowej w osi wału (o szerokości minimum 0,5 m, głębokość zmienna zgodnie z profilem): - metodą DSM lub inną metodą równoważną na odcinkach w km 1+523 - 1+961,5 i 2+003,5 - 2+850, - metodą iniekcji niskociśnieniowej w km 1+961,50 - 2+003,50 (w rejonie kolizji wału z wylotem z pompowni Spytkowice RZGW w km 1+982) 4). Korekty rzędnych korony wału na odcinku od km 1+523 - 221,70 m npm. do km 2+850 - 221,36 m npm., 5). Korekty szerokości korony wału do 3,50 m, 6). Wyrównania nachylenia skarpy odwodnej poprzez nadanie jej spadku 1:2 - 1:2,5, 7). Wyrównaniu nachylenia skarpy odpowietrznej poprzez nadanie jej spadku 1:2, 8). Utwardzenia korony wału i trzech przejazdów wałowych w km 1+787, 1+943, 2+718 nawierzchnią z kamienia tłuczonego na podbudowie z kruszywa łamanego, 9). Wykonaniu zamknięć wałowych - po 2 sztuki, na rampach zjazdowych oraz tablic informacyjnych - 3 szt. 10). Odtworzenie znaków geodezyjnych, 11). Humusowanie i obsiew skarp wału. W cenie oferty należy uwzględnić następujące koszty: - systematycznej kontroli wykonywanej przesłony z poborem odpowiedniej ilości prób, - systematycznej kontroli wbudowywanych warstw gruntu z poborem odpowiedniej ilości prób w celu określenia wskaźnika zagęszczalności i współczynnika filtracji, - zakupu, poboru, transportu gruntu, humusu (do uzupełnienia nasypu wału po wykonaniu przesłony), - w razie potrzeby wykonania, utrzymania i rozbiórki drogi dojazdowej do wału o nawierzchni tłuczniowej długości ok. 600 m, - w razie potrzeby uzyskania dodatkowych uzgodnień branżowych wraz z projektami branżowymi, - nadzoru specjalisty ds. ochrony przyrody nad robotami budowlanymi w celu prowadzenia monitoringu przyrodniczego w otoczeniu wału ze względu na obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy, - w razie potrzeby zapłaty odszkodowań dla właścicieli działek w przypadku powstania na nich uzasadnionych szkód podczas prowadzenia robót lub za pobór gruntu, - inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obwałowania, - w razie potrzeby pompowania wody z wykopów, - uporządkowania terenu po zakończeniu inwestycji, - n/w badań gruntu. Wykonawca przed wbudowaniem materiału w wał przedłoży: badania geotechniczne pod względem przydatności gruntu do budowy wałów przeciwpowodziowych zgodnie z WTWiO i innymi normami i przepisami dotyczącymi tego typu badań, obejmujące oznaczenie m.in.: - składu granulometrycznego, - parametry zagęszczalności tj. gęstość właściwą szkieletu gruntowego, maksymalną gęstość objętościową i wilgotność optymalną, - wilgotności naturalnej pobranego materiału, - współczynnika filtracji, - wytrzymałości na ścinanie (spójność i kąt tarcia wewnętrznego dla warunków pracy nad wodą i pod wodą). - kohezji. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie: - uzyskać stosowne zezwolenie na transport po przyległych drogach na czas realizacji inwestycji. Transport należy dostosować do nośności i klasy dróg. - ustalić współczynnik spulchnienia dla zastosowanego gruntu, - w razie potrzeby uzyskać pozytywne uzgodnienie poboru gruntu z międzywala od RZGW w Krakowie, - uzyskać stosowne zezwolenie na wykonanie przesłony w rejonie kolizji wału z wylotem z pompowni Spytkowice od RZGW w Krakowie, - W rejonie dróg oraz urządzeń podziemnych roboty należy wykonywać w uzgodnieniu z administratorami dróg oraz z właścicielami urządzeń i w razie potrzeby pod ich nadzorem. 2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a dokument gwarancyjny jako dokument określający uprawnienia i obowiązki Zamawiającego zostanie dołączony do końcowego protokołu odbioru wykonanych robót. 3. Okres obowiązywania gwarancji wynosi 36 miesięcy - na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami. 4. Dokument gwarancyjny, sporządzony na podstawie druku stanowiącego załącznik nr 9 do specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do siwz: wyciąg z dokumentacji projektowej, przedmiar robót i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 2. Wadium: 2.1 Wadium wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w rozdziale XI pkt.2. Wadium winno być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek KREDYT BANK PBI S.A. II O / KRAKÓW nr konta 70 1500 1487 1214 8003 1851 0000. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego 31 - 153 Kraków, ul. Szlak 73, Sekretariat I p (pokój numer 10). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 2.2 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 31-153 Kraków ul. Szlak 73, -zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a i/lub ust 5 Ustawy. - w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - obejmować zobowiązania gwaranta (poręczyciela) z tytułów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań określonych w art. 46 ust. 4a i/lub ust 5 Ustawy każdego z tych wykonawców - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 2.3. Wykonawca który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 2.4. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 2.5. Zgodnie z art. 148 ust.4 ustawy w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach