Przetargi.pl
Remont boiska wielofunkcyjnego w Sygneczowie

Gmina Wieliczka ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2781294 , fax. 012 2786860
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieliczka
  ul. Powstania Warszawskiego 1 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 012 2781294, fax. 012 2786860
  REGON: 35155536400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont boiska wielofunkcyjnego w Sygneczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont boiska wielofunkcyjnego na działce nr 136/1 w Sygneczowie. Remont boiska o wymiarach 34 x 18m polega na wymianie płyty boiska z mączki ceglanej na nawierzchnię poliuretanową w kolorze czerwonym (ceglastym) wraz z wymianą wyposażenia: słupki do siatkówki, tenisa, bramki do mini piłki nożnej wraz z wymalowaniem linii do tych dyscyplin. Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, zamieszczonymi rysunkami oraz opisem rodzaju i sposobu wykonania robót. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100). Wadium musi być wniesione do dnia 29.07.2011 r. do godz. 09:50 8.2.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 8.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) w gwarancjach bankowych 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. Nr 109. Poz.1158 oraz z późń. zm. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BS Wieliczka nr 79 8619 0006 0010 0200 4705 0007 Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale w Wydziale Finansowo-Księgowym UMiG w Wieliczce, ul. Limanowskiego 32, pok. nr 2 w godz. 800 - 1600. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, a w przypadku innej formy wadium należy przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wadium z adnotacją pracownika Wydziału Finansowego UMiG Wieliczka o przyjęciu oryginału. 8.4. Zwrot wadium: 8.4.1. zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem wykonawców, o których mowa w Art. 46 ust. 4a uPZP. 8.4.2. zamawiający zwróci wadium wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z wniesieniem należytego zabezpieczenia wykonania umowy. 8.4.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 8.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 8.5.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Art. 26 ust. 3 uPZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w Art. 25 ust. 1 uPZP lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.5.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.4.1. jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8.7. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach