Przetargi.pl
Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Białegostoku oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Białegostoku oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na usuwaniu pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Białegostoku oraz przechowywaniu pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Prd”. 2. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą realizowane w zakresie pojazdów nieprzewożących materiałów niebezpiecznych. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) usługi usuwania oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.); 2) usługi usuwania oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285). 4. W ramach wykonywania usług, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, Wykonawca zobowiązany jest: 1) podejmować każdorazowo czynności w zakresie usunięcia pojazdu z chwilą otrzymania dyspozycji od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.) - dyspozycję wydaje, w formie pisemnej, funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu; dyspozycja może być także wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności, w takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej; 2) realizować usunięcie pojazdu na podstawie dyspozycji określonej w ppkt 1, w tym m.in.: a) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania przez uprawniony podmiot, b) załadunek pojazdu oraz inne czynności związane z załadunkiem, c) uporządkowanie miejsca zdarzenia, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, d) transport pojazdu na parking strzeżony; 3) niezwłocznie umieścić pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m.in.: a) rozładunek oraz inne czynności związane z rozładunkiem pojazdu; 4) prowadzić pisemną ewidencję dyspozycji usunięcia pojazdu i okazywać ją na każde żądanie Zamawiającego; 5) niezwłocznie zgłosić telefonicznie na nr (85) 869 6495 / (85) 879 7210 lub faksem na nr (85) 869 6529 lub drogą elektroniczną na adres: dgk@um.bialystok.pl o otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu oraz sposobie jej realizacji z podaniem daty i czasu (godz. i min.) otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu, nazwy podmiotu wydającego dyspozycję, lokalizacji pojazdu do usunięcia, danych pojazdu, daty i czasu (godz. i min.) zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, daty i czasu (godz. i min.) umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym, którym dysponuje Wykonawca; 6) przechowywać pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.: a) zabezpieczenie pojazdu, jego wyposażenia, rzeczy i mienia w nim przechowywanych przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dewastacją, b) umożliwienie osobie uprawnionej dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu na terenie parkingu; 7) udzielać informacji osobie uprawnionej o wysokości kosztów usunięcia pojazdu; 8) wydać pojazd osobie uprawnionej, po uprzednim okazaniu dowodu opłacenia kosztów jego usunięcia; 9) natychmiastowo wydać pojazd wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach nowego zamówienia - w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz; 10) powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o upływie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu ww. terminu, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.). 5. W ramach wykonywania usług, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, Wykonawca zobowiązany jest: 1) podejmować każdorazowo czynności w zakresie usunięcia pojazdu z chwilą otrzymania dyspozycji od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w art. 130a ust. 4 pkt 1-2 ustawy Prd - dyspozycję wydaje, w formie pisemnej, funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu; dyspozycja może być także wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności, w takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej; 2) realizować usunięcie pojazdu na podstawie dyspozycji określonej w ppkt 1, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia, w tym m.in.: a) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania przez uprawniony podmiot, b) załadunek pojazdu oraz inne czynności związane z załadunkiem, c) uporządkowanie miejsca zdarzenia, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, d) transport pojazdu na parking strzeżony; 3) w przypadku odstąpienia od usunięcia, potwierdzonego przez uprawniony podmiot - sporządzić protokół z odstąpienia od usunięcia pojazdu, zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego, oraz przekazać go użytkownikowi pojazdu; 4) niezwłocznie umieścić pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.: a) rozładunek oraz inne czynności związane z rozładunkiem pojazdu; 5) prowadzić pisemną ewidencję dyspozycji usunięcia pojazdu i okazywać ją na każde żądanie Zamawiającego; 6) niezwłocznie zgłosić telefonicznie na nr (85) 869 6495 / (85) 879 7210 lub faksem na nr (85) 869 6529 lub drogą elektroniczną na adres: dgk@um.bialystok.pl o otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu oraz sposobie jej realizacji z podaniem daty i czasu (godz. i min.) otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu, nazwy podmiotu wydającego dyspozycję, lokalizacji pojazdu do usunięcia, danych pojazdu, daty i czasu (godz. i min.) zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, daty i czasu (godz. i min.) umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym, którym dysponuje Wykonawca, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu - informacji o odstąpieniu; 7) przechowywać pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.: a) zabezpieczenie pojazdu, jego wyposażenia, rzeczy i mienia w nim przechowywanych przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dewastacją, b) umożliwienie osobie uprawnionej dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu na terenie parkingu; 8) udzielać informacji osobie uprawnionej o wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu; 9) wydać pojazd osobie uprawnionej, po uprzednim okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie, a w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7 ustawy Prd również dowodu uiszczenia kaucji, a także po usunięciu przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu, oraz w sytuacji odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 lub 1a ustawy Prd - przedstawieniu dokumentu zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wynikającego z § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285) - pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe; 10) natychmiastowo wydać pojazd wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach nowego zamówienia - w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz; 11) powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o upływie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu ww. terminu, zgodnie z art. 130a ust. 10g ustawy Prd. 6. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prd nie jest zarejestrowany w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca w ramach wykonywania usług, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, na polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest przekazać pojazd właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego, w tym: 1) załadunek pojazdu oraz inne czynności związane z załadunkiem; 2) transport pojazdu do urzędu celno-skarbowego; 3) rozładunek oraz inne czynności związane z rozładunkiem pojazdu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu w nieprzekraczalnym czasie 2 godz., licząc od chwili otrzymania dyspozycji od uprawnionego podmiotu. 8. Przyjmuje się, że czynności związane z usunięciem pojazdu kończą się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym. 9. Przewidywane ilości usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach zamówienia przedstawiają poniższe tabele: 1) w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 1 siwz: Tabela nr 1 - Usunięcie pojazdów na podstawie art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.): - usunięcie 1 szt. roweru lub motoroweru lub motocykla / 15, - usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 75, - usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t / 6. Tabela nr 2 - Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach): - przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru lub motocykla przez 1 dobę / 6 / 300, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 60 / 300, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przez 1 dobę / 6 / 300. Tabela nr 3 - Usunięcie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.): - usunięcie 1 szt. roweru lub motoroweru / 9, - usunięcie 1 szt. motocykla / 48, - usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 1 425, - usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t / 18, - usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t / 18, - usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t / 78. Tabela nr 4 - Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach): - przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru przez 1 dobę / 3 / 365, - przechowywanie 1 szt. motocykla przez 1 dobę / 15 / 365, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 240 / 365, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t przez 1 dobę / 6 / 60, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t przez 1 dobę / 6 / 15, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t przez 1 dobę / 75 / 15. Tabela nr 5 - Odstąpienie od usunięcia pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.): - odstąpienie od usunięcia 1 szt. roweru lub motoroweru / 15, - odstąpienie od usunięcia 1 szt. motocykla / 15, - odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 150, - odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t / 3, - odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t / 3, - odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t / 15. Tabela nr 6 – Przekazanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.): - przekazanie 1 szt. roweru lub motoroweru / 3, - przekazanie 1 szt. motocykla / 3, - przekazanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 15, - przekazanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t / 3, - przekazanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t / 3, - przekazanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t / 3. 2) w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz: Tabela nr 1 - Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach): - przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru lub motocykla przez 1 dobę / 2 / 7, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 30 / 7, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przez 1 dobę / 2 / 7. Tabela nr 2 - Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach): - przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru przez 1 dobę / 2 / 7, - przechowywanie 1 szt. motocykla przez 1 dobę / 10 / 7, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 80 / 7, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t przez 1 dobę / 2 / 7, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t przez 1 dobę / 2 / 7, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t przez 1 dobę / 4 / 7. UWAGI: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących przechowywania pojazdów wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 1 do siwz. 2) Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za skrócenie czasu zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, o którym mowa w Rozdz. III pkt 7 siwz - zgodnie z Rozdz. XIX siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98351100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 13 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – usuwanie i przechowywanie pojazdów. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem), kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli dotyczy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wstępne (na lub wg zał. nr 2 do siwz) oraz dokument, o którym mowa w Sekcji III.4) pkt 1 - składa każdy z wykonawców; 2) dokument, o którym mowa w Sekcji III.5.1), składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Sekcji III.1.3). 2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy - zał. nr 2 do siwz; 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania - w zał. nr 2 do siwz; 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg. zał. nr 3 do siwz), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą – nie dotyczy. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – nie dotyczy. 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, zgodnie ze wzorem – zał. nr 5 do siwz, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach