Przetargi.pl
Usługa druku i dostawa albumu oraz katalogu reklamowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31157 Kraków, Plac Matejki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 992 041 , fax. 124 226 566
 • Data zamieszczenia: 2018-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Plac Matejki 13
  31157 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 992 041, fax. 124 226 566
  REGON: 27578300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druku i dostawa albumu oraz katalogu reklamowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa druku i dostawa albumu oraz katalogu reklamowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na dwie części: część pierwsza – Druk i dostawa albumu „RELIKWIARZE” część druga – Druk i dostawa katalogu reklamowego prezentującego publikacje Wydawnictwa ASP 3. Druk publikacji będzie realizowany na materiałach własnych Wykonawcy 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla każdej części, zawiera załącznik nr 1 (odpowiednio do części 1.1./1.2.) do SIWZ oraz załączniki do ogłoszenia 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostarczenie wydrukowanych nakładów książki, (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy) oraz rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: 1) dla części pierwszej Wydział Malarstwa ASP im. Jana Matejki w Krakowie 31-157 Kraków, Plac Matejki 13, 2) dla części drugiej - ASP im. Jana Matejki w Krakowie 31-157 Kraków, Plac Matejki 13, dla Wydawnictwa ASP – dostarczyć do Działu Administracyjno – Gospodarczego. 6. Koszty związane z dostawą gotowego przedmiotu zamówienia do jednostki organizacyjnej Zamawiającego winny zostać wliczone do ceny usług poligraficznych. 7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 8. Wszelkie prace i czynności nieopisane w SIWZ, a zdaniem Wykonawcy niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste, uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia i wliczyć do ceny oferty. 9. Odbiór wydrukowanego nakładu objętego daną częścią zamówienia będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi Zamawiającego i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik do umowy. 10. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy. 11. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do dowolnej liczby części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 12. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ (1.1. lub 1.2. - odpowiednio do części, której dotyczy oferta) zostaną odrzucone. 13. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ, bądź załącznikach do SIWZ, nazw materiałów lub znaków towarowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, jednak o parametrach techniczno - jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki materiałów/produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 (1.1./1.2./) do SIWZ. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wykonawca oferując materiał równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. 14. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością materiałów Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. 15. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy 16. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga złożenia oferty wariantowej w oparciu o art. 83 ust. 1 ustawy. 17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia - Podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, zakresu (część) zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji, wówczas zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału Podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego działania jak za własne. 19. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby pracujące przy obsłudze maszyn drukarskich, wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia w zakresie druku, byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 108). Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej czynności. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy oraz kary umowne za nie wywiązywanie się z obowiązków w tym zakresie zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 20. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 2) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ 2. Oferta musi zawierać: a. Formularz ofertowy wypełniony dla poszczególnej części zamówienia oddzielnie według załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. b. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ. c. Przykładowy druk (książka/publikacja/album/katalog) wydrukowane w technice offsetowej przez podmiot, który będzie realizował zamówienie (oznaczenie próbki winno znajdować się na próbce) w zakresie niezbędnym do oceny jakości zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, dla każdej części w rozdziale XIV niniejszej SIWZ) d. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu pełnomocnik, a prawo to (np. do podpisania oferty) nie wynika z aktualnego wpisu do KRS lub CEiDG (wyłącznie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie). Obowiązek złożenia pełnomocnictwa dotyczy zawsze wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, e. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352), względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach