Przetargi.pl
Ustawienie i obsługę pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Michałowice Nr sprawy: ZP.3402-86/10

Gmina Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34/1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7239335, 7239332 , fax. 022 7238178
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowice
  ul. Raszyńska 34/1 34/1
  05-816 Michałowice, woj. mazowieckie
  tel. 022 7239335, 7239332, fax. 022 7238178
  REGON: 00054175300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ustawienie i obsługę pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Michałowice Nr sprawy: ZP.3402-86/10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ustawienie i opróżnianie 15 zestawów pojemników o pojemności 2,5 m3 do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) na terenie gminy Michałowice. Pojemniki będące własnością Wykonawcy winy być ustawione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (zob. zał.4a do SIWZ). Pojemniki powinny być właściwie opisane (papier, szkło, plastik). Ponadto muszą być w 100% sprawne, bez uszkodzeń. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1) udostępnienia i opróżniania 15 zestawów (3 pojemniki w zestawie) pojemników o pojemności 2,5m3 wg następującego harmonogramu: a. opakowania z tworzyw sztucznych w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę, b. opakowania z papieru w każdy wtorek i czwartek, c. opakowania ze szkła w co drugą środę, 2) wyciągania i wstawiania pojemniki po ich opróżnieniu na ich stałe miejsce. 3) sprzątania nieczystości pozostałych po opróżnieniu pojemników poza terenem stałego postoju. 4) odbierania odpadów z pojemników jak również znajdujące się przy pojemnikach. 5) zamiatania po opróżnieniu pojemników ich bezpośredniego otoczenie oraz zabranie wszelkich odpadów znajdujących się poza pojemnikami 6) pojemniki winny być opróżnione do godziny 16:00, w dniu świadczenia usługi. Pojemniki muszą być estetyczne, w odpowiednim dla każdego z surowców kolorze, należycie oznakowane zarówno nazwą firmy jak również rodzajem surowca na jaki są przeznaczone (szkło, papier, plastik).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905330002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.michalowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach