Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola w roku 2011

Gmina Lesznowola ogłasza przetarg

 • Adres: 05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7579340 do42 wew. 113 , fax. 022 7579270
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lesznowola
  ul. Gminnej Rady Narodowej 60 60
  05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie
  tel. 022 7579340 do42 wew. 113, fax. 022 7579270
  REGON: 00053901200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola w roku 2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) remont dróg o nawierzchni nieulepszonej, tj: - równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg o nawierzchni gruntowej (szerokość pasa drogowego 3 - 6 m), - równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej (szerokość pasa drogowego 3 - 6 m), - mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, wraz z wywiezieniem urobku, - mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej do 20 cm, wraz z wywiezieniem urobku, - wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem kamiennym, - wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowo-kamiennym - wzmocnienie nawierzchni destruktem asfaltowym - renowacja nawierzchni z tłucznia kamiennego - renowacja nawierzchni z destruktu - remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa - remont cząstkowy nawierzchni z destruktu. 2) remont cząstkowy dróg o nawierzchni betonowej, tj: - naprawę chodnika z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 6 cm (materiał wykonawcy), - naprawę chodnika z kostki szarej i kolorowej o gr. 6 cm (materiał z odzysku), - naprawę chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 8 cm (materiał wykonawcy), - naprawę chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 8 cm (materiał z odzysku), - naprawę krawężników betonowych (materiał wykonawcy), - naprawę krawężników betonowych (materiał z odzysku), - naprawę obrzeży betonowych (materiał wykonawcy), - naprawę obrzeży betonowych (materiał z odzysku), - remont uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych (materiał wykonawcy), - regulację pionową włazów studzienek kanalizacji i wpustów ulicznych (materiał wykonawcy), - wymianę uszkodzonych przepustów drogowych, - wymiana uszkodzonych studni chłonnych wraz z osadnikami - wymiana uszkodzonych studni rewizyjnych i połączeniowych kanalizacji deszczowej - wymiana uszkodzonych osadników kanalizacji deszczowej - wymiana uszkodzonych rur kolektora kanalizacji deszczowej - wykonanie ścianki czołowej przepustu D40, D50, D60, beton B20 3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, tj: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4 cm, ubytek o powierzchni do 5 m2, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4 cm, ubytek o powierzchni większej niż 5 m2, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, grubość warstwy 4 cm, naprawa powierzchni większej niż 200 m2, - wykonanie podbudowy z łamanego materiału kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy 3 cm - uzupełnienie głębokich ubytków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach