Przetargi.pl
Usprawnienie gospodarki wodnej na terenie Gminy Koneck

Gmina Wiejska Koneck ogłasza przetarg

 • Adres: 87-702 Koneck,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2722031 w. 20 , fax. 542 722 302
 • Data zamieszczenia: 2021-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiejska Koneck 30
  87-702 Koneck, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2722031 w. 20, fax. 542 722 302
  REGON: 53422700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koneck.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usprawnienie gospodarki wodnej na terenie Gminy Koneck
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi Część nr 1: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Święte Część nr 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Straszewska 1) Część 1: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Święte Zakres zadania obejmuje: • wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z oświetleniem, ogrzewaniem elektrycznym i zasilaniem szaf sterowniczych; • wykonanie nowych posadzek oraz naprawy ścian wewnątrz Stacji wraz z wymianą wewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmiany wymiarów otworów i położeniem glazury; • wykonanie nowego ogrodzenia oraz bramy wjazdowej; • wykonanie utwierdzenia nawierzchni przy załażeniu odprowadzenia wód opadowych w granicach nieruchomości; • przebudowa wewnętrznego ciągu technologicznego uzdatniania wody wraz z wykonaniem filtrów i zestawów hydroforowych; • przebudowa wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej i wentylacyjnej. 2) Część 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Straszewska Zakres zadania obejmuje: • wykonanie wodociągu rozdzielczego w miejscowości Kolonia Straszewska na dz. nr 79, 84, 88/1 i 102 gm. Koneck. zaopatrującego w wodę do celów bytowo gospodarczych posesje pod nr porządkowym 53 i 54. Do posesji nr 52 zostało zaprojektowane doprowadzenie wody wg odrębnego opracowania – uzgodnienie ZUDP w6716. Swym zakresem inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej DN 100; • projektowana sieć wodociągowa ma długość: L=212 m o średnicy 100 mm; • opracowanie projektowe obejmuje również hydranty DN 100 na parcelach budowlanych w terenie objętym zakresem opracowania projektowego tej inwestycji. Na sieci zaprojektowano dwa hydranty przeciwpożarowe nadziemne A 100 mm. Przy hydrantach w odległości min. 1,0 m zaprojektowano zasuwy odcinające kołnierzowe A 100 mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach