Przetargi.pl
Usługi żywienia wychowanków Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce z dzierżawą kuchni w 2023 roku

Zespół Placówek Oświatowych w Ustce ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, Walerego Wróblewskiego, 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598144049
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
  Walerego Wróblewskiego, 5
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 598144049
  REGON: 389467825
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpo.ustka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi żywienia wychowanków Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce z dzierżawą kuchni w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przyjmujący zamówienie (wykonawca) będzie przygotowywał i gotował w dzierżawionej kuchni Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce (dalej: Ośrodka) 4 posiłki w ciągu dnia dla faktycznie przebywających w danym dniu wychowanków internatu Ośrodka (tj 48 uczniów x średnio 80% frekwencji) tj. śniadanie, II –śniadanie, obiad, kolację. Przygotowania 3 posiłków dziennie tj. śniadania, II śniadania i kolacji dla 19 wychowanków Powiatowej Bursy Młodzieżowej oraz 4 posiłków dla 3 wychowanków przebywających w Powiatowej Bursie Młodzieżowej. Posiłki będą podawane w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym odpowiednio do organizacji pracy placówki na podstawie list obecności podopiecznych Ośrodka, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy. Liczba dni przygotowywania posiłków została ustalona na podstawie kalendarza roku szkolnego dla Ośrodka z wyłączeniem ferii zimowych, przerw świątecznych, planowanych urlopowań oraz usprawiedliwionych nieobecności np. choroba, o których Wykonawca będzie każdorazowo informowany na 1 dzień przed realizacją. 4. Zamawiający będzie obciążony kosztami (wsad do kotła i koszt przygotowania posiłków) tylko za faktycznie wydane posiłki wychowankom przebywającym w internacie Ośrodka. Szacunkowa ilość posiłków objęta zmówieniem:a/ dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii objęta zamówieniem wynosi : 4 posiłki dziennie dla 48 osób w okresie od 02.01.2023 r. do 23.12.2023 (216 dni) x 80 % frekwencji. 33178 posiłków.b/ dla Powiatowej Bursy Młodzieżowej 2160 posiłków tj. 4 posiłków dziennie dla 3 osób w okresie od 02.01.2023 r. do 23.12.2023 r. c/ Dla Powiatowej Bursy Młodzieżowej wynosi 10260 posiłków tj. 3 posiłki dziennie dla 19 osób w w okresie od 02.01.2023 r. do 23.12.2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach