Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby wyżywienia uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-427 Gdańsk, ul. Tadeusza Kościuszki 111
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GDAŃSKU
  ul. Tadeusza Kościuszki 111
  80-427 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000218963
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp52.edu.gdansk.pl/pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby wyżywienia uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Dostawa mięsa i wędlinCzęść 2: Dostawa mrożonekCzęść 3: Dostawa warzyw i owocówCzęść 4: Dostawa produktów mleczarskichCzęść 5: Dostawa pieczywa oraz wyrobów piekarniczychCzęść 6: Dostawa artykułów ogólnospożywczychCzęść 7: Dostawa jajCzęść 8: Dostawa sokówCzęść 9: Dostawa wyrobów garmażeryjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach