Przetargi.pl
„Usługi żywienia pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli”.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 448 618, , fax. 158 448 618
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Dąbrowskiego 5
  37464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 158 448 618, , fax. 158 448 618
  REGON: 83046626200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługi żywienia pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są Usługi żywienia pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli wg potrzeb Zamawiającego na okres od 01.09.2017r. – do 31.08.2019r. polegające na codziennym przygotowaniu i dostarczaniu posiłków oraz odbiorze resztek pokonsumpcyjnych. Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 1„Szczegółowy opis diet” do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia – tj. jeżeli Wykonawca posiada decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającą zakład wprowadzający do obrotu żywność i uzyskanie wpisu do rejestru zakładów, które wprowadzają do obrotu żywność , o których mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. z. Dz. U. z 2017 r. poz. 149,60) oraz jeżeli Wykonawca posiada certyfikat potwierdzający, iż opracował, wykonuje i utrzymuje stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny i środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 s. 1).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Szczegółowy opis diet, 2. Formularz zapotrzebowania, 3. Protokół kontroli, 4. Formularz ofertowy, 5. Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, 6. Projekt umowy, 7. Pełnomocnictwo/jeżeli dotyczy/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach