Przetargi.pl
Wykonanie zadania: Konserwacja potoku Czarna w km 0+000-19+156 odcinkowo: w km 0+000-1+030 w m. Nowa Wieś gm. Trzebownisko, w km 8+900-14+500 w m. Rudna Mała, gm. Głogów Małopolski , w m. Rudna Wielka, Mrowla, Świlcza gm. Świlcza w km 16+500- 19+156 w m. Bratkowice, Trzciana Dąbrowa gmina Świlcza.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Hetmańska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 537 440, , fax. 178 536 421
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  Hetmańska 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 537 440, , fax. 178 536 421
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (jednostka budżetowa).

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadania: Konserwacja potoku Czarna w km 0+000-19+156 odcinkowo: w km 0+000-1+030 w m. Nowa Wieś gm. Trzebownisko, w km 8+900-14+500 w m. Rudna Mała, gm. Głogów Małopolski , w m. Rudna Wielka, Mrowla, Świlcza gm. Świlcza w km 16+500- 19+156 w m. Bratkowice, Trzciana Dąbrowa gmina Świlcza.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących usług: - ręczne koszenie skarp potoku porost gęsty twardy z wygrabieniem, - wywóz skoszonej trawy na odl. do 2 km, - wykoszenie dna potoku porost twardy gęsty z wygrabieniem - wywóz skoszonych traw z dna na odległość do 2 km - hakowanie dna przy zarośnięciu do 60% - hakowanie dna przy zarośnięciu pow. 60% - wywóz roślinności z hakowania dna na odl. do 2 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Formularz oferty (zał. nr 1 do s.i.w.z.), - Kosztorys ofertowy (zał. nr 1 do oferty), - Pełnomocnictwo (zał. nr 4 do oferty)* * jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach