Przetargi.pl
Usługi związane z utrzymaniem w ruchu, bieżącą konserwacją, naprawami urządzeń i instalacji: sanitarnych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji parowej oraz gazów medycznych we wszystkich obiektach szpitalnych, a także przeciwdziałaniem i usuwaniem awarii wraz z pracami ogólnobudowlanymi mającymi na celu naprawę uszkodzeń powstałych w trakcie usuwania awarii przez okres 24 miesięcy.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 735 145 , fax. 226 131 992
 • Data zamieszczenia: 2020-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
  ul. Bursztynowa 2
  04-749 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 735 145, fax. 226 131 992
  REGON: 10669853000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z utrzymaniem w ruchu, bieżącą konserwacją, naprawami urządzeń i instalacji: sanitarnych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji parowej oraz gazów medycznych we wszystkich obiektach szpitalnych, a także przeciwdziałaniem i usuwaniem awarii wraz z pracami ogólnobudowlanymi mającymi na celu naprawę uszkodzeń powstałych w trakcie usuwania awarii przez okres 24 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres ogólny zlecanych czynności. 1.1 Konserwacja i obsługa instalacji oraz urządzeń w budynkach i na terenie Szpitala, w zakresie określonym w warunkach szczegółowych wykonywanych czynności; 1.2 Usuwanie usterek ogólnobudowlanych; 1.3 Zapewnienie stałej jednoosobowej obsługi w godzinach 7.00 – 19.00 w dni ustawowo (m.in. soboty, niedziele, święta) i dodatkowo wolne od pracy z uprawnieniami m.in. do noszenia, przewożenia i montażu butli z gazami medycznymi, napraw sanitarno-hydraulicznych itd. 1.4 Zapewnienie stałej jednoosobowej obsługi w trakcie urlopu pracowników, choroby lub innej sytuacji, w której Zamawiający pozostaje bez obsługi technicznej; 1.5 Codzienna całodobowa (na wezwanie przekazane drogą telefoniczną) gotowość do zabezpieczenia obiektów szpitala w przypadku zaistnienia awarii w zakresie: ustalenia jej przyczyn i źródeł oraz zapobieganie następującym, destrukcyjnym skutkom wynikającym z niesprawności instalacji lub urządzenia. 1.6 Czas reakcji na wezwanie – max do 45 minut od otrzymania informacji o zaistniałej awarii. 1.7 Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. 2. Zakres szczegółowy wykonywanych czynności. 2.1 Instalacje wod.-kan. a) usuwanie nieszczelności zaworów, złącz czy kształtek hydraulicznych; b) wymiana zaworów, złącz i kształtek hydraulicznych; c) wymiana odcinka rury pionowej do długości pomiędzy kondygnacjami; d) wymiana odcinka rury poziomej na odcinku prostym bez odgałęzień; e) sprawdzanie działania wodomierzy i ich ewentualny demontaż i montaż; f) uzupełnianie lub naprawa izolacji instalacji po wykonanych robotach; g) wykonywanie innych robót poinstalacyjnych; h) sprzątanie iuporządkowanie terenu po wykonanych robotach; i) współpraca z MPWiK w zakresie urządzeń pomiarowych; j) obsługa Stacji Uzdatniania Wody (SUW), hydroforni, studni głębinowej, zbiorników wody i innych urządzeń instalacji wod.-kan., plus zdalne czyszczenie podkładów, uzupełnianie chemii, inne prace związane z tymi procesami; k) wymiana, naprawa lub montaż armatury sanitarnej; l) udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych wewnątrz budynków; m) usuwanie wszelkich usterek w funkcjonowaniu instalacji wod.-kan. we wszystkich budynkach szpitalnych i terenach zewnętrznych należących do MSSW; n) wykonywanie innych czynności zawiązanych z utrzymaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonywanych za zlecenie Zamawiającego, polegających na konserwacji lub usuwaniu awarii; o) wykucie oraz zamurowanie lub zabetonowanie przebić w stropach i ścianach niezbędnych do usuwania awarii; p) uzupełnianie izolacji na przewodach wodociągowych; r) współpraca z firmami zewnętrznymi zapewniającymi usługi sprzętem specjalistycznym; 2.2 Instalacje: c.o., ciepła technologicznego oraz pary a) usuwanie nieszczelności zaworów, złącz czy kształtek hydraulicznych; b) wymiana zaworów, złącz i kształtek hydraulicznych; c) wymiana odcinka rury pionowej do długości pomiędzy kondygnacjami; d) wymiana odcinka rury poziomej na odcinku prostym bez odgałęzień; e) wymiana zaworów, częściowo pionów i poziomów na instalacji c.o.; f) wymiana grzejników i zaworów grzejnikowych; g) odpowietrzenie grzejników oraz montaż odpowietrzników miejscowych; h) usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń; i) wymiana lub montaż ciepłomierzy; liczników, przepływomierzy oraz innych powiązanych z instalacją sprzętów i urządzeń; j) utrzymanie w ruchu węzłów cieplnych, wytwornic pary i instalacji parowych; k) konserwacja i kontrola elementów doprowadzających parę technologiczną; l) wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem instalacji wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, polegających na konserwacji lub usuwaniu awarii; m) współpraca z UDT na wszystkich etapach. 2.3 Instalacje gazów medycznych. a) usuwanie nieszczelności gniazd, zaworów, złącz i elementów instalacji; b) wymiana gniazd, zaworów i innych elementów instalacji; c) wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem instalacji gazów medycznych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, polegających na konserwacji lub usuwaniu awarii; d) zapewnienie stałej jednoosobowej obsługi w godzinach 7.00 – 19.00 w dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy z uprawnieniami do noszenia, przewożenia i montażu butli z gazami medycznymi. 2.4 Usuwanie usterek ogólnobudowlanych (wyłącznie z polecenia pracowników Działu Technicznego) niezbędnych po wykonaniu napraw instalacyjnych a) wykonywanie napraw ślusarskich i spawalniczych; b) wykonywanie napraw malarskich, stolarskich w strukturze architektonicznej budynków i budowli; c) wykonywanie napraw sprzętu i wyposażenia niemedycznego; d) pomoc przy wykonaniu czynności porządkowych. • Przez użyte określenie „bieżąca konserwacja” należy rozumieć zespół czynności mających na celu utrzymanie instalacji lub urządzenia w stanie pełnej sprawności i możliwości pełnego wykorzystania funkcji technicznych i użytkowych. Czynności te polegają na kontrolowaniu stanu technicznego i usuwaniu zauważonych wad oraz usterek, ustalaniu stopnia zużycia części urządzenia lub elementów składowych instalacji. W ramach prowadzenia czynności konserwacyjnych należy wymieniać elementy szybko zużywające się oraz usuwać wszelkie usterki. • Przez użyte w treści określenie „awaria” należy rozumieć stan niesprawności obiektu lub urządzenia technicznego uniemożliwiający jego funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie, jednocześnie skutkujący zagrożeniem życia lub zdrowia pacjenta lub personelu albo stwarzający możliwość powstania znacznych szkód materialnych. • Przez użyte w treści określenie „usuwanie usterek ogólnobudowlanych” należy rozumieć wykonywanie niewielkich napraw malarskich (o powierzchni do 5m2), ślusarskich, stolarskich w strukturze architektonicznej budynków i budowli, a także drobnych napraw sprzętu i wyposażenia niemedycznego. • Przez użyte określenie „instalacje sanitarne” należy rozumieć instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i gazów medycznych łącznie z urządzeniami powiązanymi technologicznie z tymi instalacjami. W zakresie czynności dotyczących instalacji gazów medycznych, włączone jest wykonywanie: transportu wewnętrznego (magazyn – użytkownik) oraz podłączania butli z gazami medycznymi. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 5. Oferty będą oceniane wg kryteriów podanych w pkt. XVI SIWZ. 6. Projekty umów stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ są integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 7. Podwykonawstwo a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, b) wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców. c) zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. d) jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. e) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji wraz z wypełnionymi załącznikami – Formularzami Cenowymi i zestawieniami parametrów dla poszczególnych zadań. 1.2 Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 1.3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dotyczy pkt. 1.2 i 1.3: a) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w składanych oświadczeniach, b) w przypadku konsorcjum, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Potwierdzają one spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz barak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 1.4 Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 p.z.p., Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach