Przetargi.pl
Usługi z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej w Nadleśnictwie Czerwony Dwór w roku 2009.

Nadleśnictwo Czerwony Dwór ogłasza przetarg

 • Adres: 19-411 Świętajno, Czerwony Dwór 13
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5238516 w. 109 , fax. 087 5238511
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Czerwony Dwór
  Czerwony Dwór 13 13
  19-411 Świętajno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 5238516 w. 109, fax. 087 5238511
  REGON: 79001122700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.lasy.gov.pl/web/czerwony_dwor/15
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zarządzca Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej w Nadleśnictwie Czerwony Dwór w roku 2009.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prowadzenie gospodarki łąkowo-rolnej na gruntach Nadleśnictwa Czerwony Dwór.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 770000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 1000 zł należy wpłacić do 04.05.2009 r. do godz. 09.30
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, - wykonawcy wykażą i udokumentują spełnianie wymogów jakościowych w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia. Dla ZUL-i świadczących usługi dla Nadleśnictwa Czerwony Dwór takim dokumentem może być list intencyjny zawarty z Nadleśnictwem. b) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia. Wykonawcy wykażą i udokumentują posiadanie (dysponowanie) następujących maszyn i urządzeń do wykonania poszczególnych części zamówienia jak w tabeli zał. 1. c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). 2) Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w formularzu oferty stanowiącego załącznik Nr 9 do SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) kosztorys ofertowy wg załączonego wzoru - zał. nr 8 SIWZ b) wypełniony formularz oferty wg załączonego druku zał. nr 4 do SIWZ, c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), d) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy (na formularzu oferty zał. nr 7); e) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), dotycząca: osób fizycznych ( współwłaścicieli spółek, właścicieli firm ), urzędujących członków władz osób prawnych, w przypadku wspólnego występowania w przetargu dotyczy każdego z podmiotów występujących wspólnie f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); g) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); h) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); i) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - na formularzu ofertowym wg zał. nr 3 do SIWZ, j) dokumenty lub potwierdzone kserokopie stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (uprawnienia do obsługi piły motorowej, prawo jazdy odpowiedniej kategorii); k) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia środków i urządzeń, jakie posiada (dysponuje) wykonawca - wg zał. nr ...4... do SIWZ. l) zaświadczenie spełniania wymogów jakościowych w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialystok.lasy.gov.pl/web/czerwony_dwor/15
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach