Przetargi.pl
Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gronówku, gmina Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5248800 , fax. 089 5248802
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
  ul. Głowackiego 6 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5248800, fax. 089 5248802
  REGON: 01034470800704
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gronówku, gmina Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Gronówku, obręb Wola Lipowska dz. Nr 12/39, gmina Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie. 2. Prace będą polegały na wykonaniu: 1) Opis stanu istnieją
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452521267
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 14.300 PLN (słownie złotych: czternaście tysięcy trzysta). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następującyc
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Opis warunków: 1) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; b. spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wybudowali lub zmodernizowali co najmniej: - dwie stacje uzdatniania wody o wydajności układu technologicznego min. Q= 5,0 m3/h każda z tych stacji. d. dysponują potencjałem technicznym lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego; e. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w następujących branżach: - sanitarnej: w zakresie instalacji i sieci: wodociągowych i kanalizacyjnych; - budowlanej: w zakresie konstrukcyjno - budowlanym; - elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, ze znajomością automatyki. f. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców opisanych w pkt 1, zostanie dokonana na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów, o których mowa poniżej, wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji. 4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji. 5) Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 4, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, 6) Dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w pkt 4 posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane - decyzje o nadaniu uprawnień wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz zaświadczenia lub decyzje potwierdzające wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z obowiązującym przepisami prawa budowlanego oraz aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające przynależności tych osób do izby i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy kierowników budowy i robót).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach