Przetargi.pl
Usługi wytwarzania i wydawania posiłków w placówkach oświatowych SP Kosakowo oraz SP Pogórze

GMINA KOSAKOWO ogłasza przetarg

 • Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586604344
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOSAKOWO
  ul. Żeromskiego 69
  81-198 Kosakowo, woj. pomorskie
  tel. 586604344
  REGON: 000531708
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakosakowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi wytwarzania i wydawania posiłków w placówkach oświatowych SP Kosakowo oraz SP Pogórze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi żywienia (wydawanie posiłków) dziennie dla około 350 osób, z możliwością korzystania z pomieszczenia niezbędnego do wydawania posiłków Zamawiający zastrzega, że podana ilość posiłków jest wartością szacunkową a faktyczne zapotrzebowanie na posiłki może wahać w granicach 40% (na plus lub na minus) w całym okresie trwania umowy (doświadczenie wskazuje że im smaczniejsze obiady w odczuciu dzieci tym więcej porcji jest zamawianych)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5000 ZŁ (słownie: pięć tysięcy ZŁOTYCH 00/100 groszy)2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku 28 1020 1811 0000 0902 0374 5379 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZP.271.49.2022”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA KOSAKOWO7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona .7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) zdolności technicznej i zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że (dla każdej częsci postepowania identyczne warunki):w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum jedno zamówienie polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 6 miesięcy usług przygotowywania i wydawania posiłków dla placówek oświatowych (szkół, przedszkoli lub żłobków), lub w innym żywieniu zbiorowym, dla minimum 200 osób dziennie.UWAGA! Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe dopuszcza nie tylko zamówienia zakończone ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określne przez Zamawiającego oraz być potwierdzona przez świadczeniobiorcę tych usługb) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zatrudni: 1 kucharza posiadającego wykształcenie gastronomiczne oraz min 5 letnie doświadczenie zawodowe dietetyka lub specjalistę do spraw żywienia, który odbył studia wyższe kierunkowe z zakresu dietetyki lub technologii żywienia lub odbył studia podyplomowe w wymienionym zakresie oraz posiada co najmniej 1 rok stażu pracy w charakterze dietetyka, specjalisty ds. żywienia intendenta, technologa żywienia lub innym, związanym z żywieniem jednostkowym i zbiorowym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach