Przetargi.pl
usługi wprowadzania danych i dodatkowe usługi biurowe - ZKP 13/2014

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Krasińskiego 33a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2959155, 2959099, 2959052
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej
  ul. Krasińskiego 33a 33a
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 032 2959155, 2959099, 2959052
  REGON: 27050723800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.isnet.katowice.pl/us/dabrowa.htm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi wprowadzania danych i dodatkowe usługi biurowe - ZKP 13/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części (zadania). Opis przedmiotu zamówienia jest jednakowy dla każdej części (zadania) Nr 27, Nr 28, Nr 29, Nr 30, Nr 31, Nr 32. (kontynuacja numeracji zadań prowadzonych w roku 2014 postępowań tego rodzaju) część 1 - zamówienia dotyczy zadania Nr 27 oszacowane na 456 godzin część 2 - zamówienia dotyczy zadania Nr 28 oszacowane na 456 godzin część 3 - zamówienia dotyczy zadania Nr 29 oszacowane na 456 godzin część 4 - zamówienia dotyczy zadania Nr 30 oszacowane na 456 godzin część 5 - zamówienia dotyczy zadania Nr 31 oszacowane na 456 godzin część 6 - zamówienia dotyczy zadania Nr 32 oszacowane na 456 godzin 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług wprowadzania danych, usługi przetwarzania tekstu, usługi komputerowego maszynopisania oraz dodatkowe usługi biurowe. 2. Zamawiający dysponuje funduszami, które pozwalają na wynagrodzenie wykonawcy w wysokości nie większej niż 9,55 zł za jedną godzinę brutto. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących poszczególne zadania: 3.1. na wykonanie zadania przez poszczególne osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej według zasady: oferta jednego wykonawcy na wykonanie jednej części zamówienia (zadania) (druki dla wykonawców nie prowadzącymi działalności gospodarczej). Wykonawca zobowiązany jest określić, na którą część (zadanie) składa ofertę. 3.2. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą składając ofertę na wykonanie więcej niż jednego zadania powinien złożyć osobną ofertę na każdą część (zadanie) (druki dla wykonawców prowadzących działalność gospodarczą ). Spośród złożonych ofert zamawiający wybierze zaoferowaną najniższą cenę na każdą z 6 części (zadań). 4. Poszczególne części (zadania) oszacowana została na: część Nr 1 (zadanie Nr 27) - 456 godzin, część Nr 2 (zadanie Nr 28) - 456 godzin, część Nr 3 (zadanie Nr 29) - 456 godzin, część Nr 4 (zadanie Nr 30) - 456 godzin, część Nr 5 (zadanie Nr 31) - 456 godzin, część Nr 6 (zadanie Nr 32) - 456 godzin, 5. Zakres prac obejmuje: 1) Obsługa dokumentów wpływających do urzędu pod względem formalnym i rachunkowym; 2). Obsługa dokumentów w systemach informatycznych (Poltax, Egapoltax, Poltax - 2 B, CZM, Biblioteka Akt); 3) Inne czynności biurowe, np.: 3)1. kompletowanie dokumentacji; 3)2. tworzenie paczek z dokumentami oraz przekazywanie ich do właściwych komórek urzędu; 3)3.przygotowywanie i wypisywanie wezwań; 3)4.wypisywanie potwierdzeń odbioru; 3)5.wykonywanie czynności ułatwiających kontakt urzędu z podatnikiem; 3)6.sprawdzanie wydruków komputerowych; 3)7. transport dokumentów. 4). Praca na urządzeniach biurowych (np. kserokopiarka, fax, risograf, bindownica); 5) Praca w aplikacji Microsoft Open Office. 6. Wyżej wymienione czynności muszą być wykonywane w siedzibie zamawiającego oraz w godzinach 700 - 2000 w dniach pracy Urzędu, oraz w inne dni po odrębnym uzgodnieniu a prace wprowadzania danych do systemu komputerowego wykonawca będzie wykonywał na sprzęcie będącym własnością zamawiającego. Na formularzu ofertowym wykonawca zobowiązany jest wyliczyć kwotę brutto za 456 godzin dla zdań Nr 27,28,29,30,31,32 . Dodatkowo szczegółowy opis i wymagania związane z przedmiotem zamówienia znajdują się w projekcie umowy ramowej /Załącznik Nr 3, stanowiący integralną część SIWZ. 7. W przypadku wyboru wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą na wykonanie jednej części (zadania) zamówienia. W przypadku wyboru wykonawcy prowadzącego działalności gospodarczą zamawiający zawrze umowę na wykonanie tylu części (zadań) zamówienia ilu został wybrany. 8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy skarbowej stosownie do art.294 § 4 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) oraz potwierdza przyjęcie do wiadomości przepisu art. 306 Ordynacji podatkowej przewidującego kary za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy skarbowej. 9. Przedmiot zamówienia to usługa w rozumieniu art. 2 pkt. 10) p.z.p. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień niżej wymienionymi kodami: usługi wprowadzania danych - 72.31.20.00 - 5; usługi komputerowego maszynopisania - 79.55.10.00 - 1; dodatkowe usługi biurowe - 79.50.00.00 - 9; usługi przetwarzania tekstu - 79.55.20.00 - 8. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą przedmiot zamówienia jest objęty stawką 23% podatku VAT wynikającą z klasyfikacji grupowania statystycznego PKWiU. 10. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej zamawiający potrąci i odprowadzi do ZUS składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.4) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (tj. Dz. U. Nr 205, poz. 1585 z 2009r. ze zmianami) oraz ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z 2008r ze zmianami a także podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. (tj. Dz. U. Nr 51 poz.307 z 2010r. z późniejszymi zmianami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.isnet.katowice.pl/us/dabrowa.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach