Przetargi.pl
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, transportu rolnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2020 roku.

Gmina Bystrzyca Kłodzka ogłasza przetarg

 • Adres: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 117 600, , fax. 748 111 588
 • Data zamieszczenia: 2019-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bystrzyca Kłodzka
  Plac Wolności 1
  57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie
  tel. 748 117 600, , fax. 748 111 588
  REGON: 89071795800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bystrzycaklodzka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, transportu rolnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2020 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania zimowego dróg polegające na odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości, wywozie nadmiaru śniegu. Wykonanie przedmiotu umowy w okresie zimowym polega w szczególności na: 1/usuwaniu śniegu z dróg ; 2/odśnieżaniu i likwidacji śliskości poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi jezdni ; 3/uprzątnięciu nagromadzonych przy krawężnikach w czasie akcji zimowej materiałów uszorstniających z jezdni i chodników; 4/utrzymaniu w pełnej gotowości sprzętu i pracowników niezbędnych do realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w formie oryginału wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ, w którym znajduje się oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach