Przetargi.pl
Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCK WUM

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-097 Warszawa, Banacha
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48225991701, , fax. +48225991714
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Banacha 1a
  02-097 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225991701, , fax. +48225991714
  REGON: 00028897500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.spcsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCK WUM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na 2 części zamówienia: Część 1 - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Część 2 - Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną decyzję/zezwolenie, właściwego terytorialne organu, na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, dla instalacji mających wolne moce przerobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach – Dz. U. 2019r. poz. 701 z późn. zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające, że ofertę wraz z załącznikami podpisała upoważniona osoba (jeżeli podpisuje pełnomocnik - pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach