Przetargi.pl
usługi w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości i wznowienia granic dla potrzeb Miasta Malborka..

Miasto Malbork ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, pl. Słowiański 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 629 04 00 , fax. 55 6473324
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Malbork
  pl. Słowiański 5 5
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 55 629 04 00, fax. 55 6473324
  REGON: 00052356000013
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości i wznowienia granic dla potrzeb Miasta Malborka..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz wznowienia granic dla potrzeb Miasta Malborka, tj. wykonanie: podziału geodezyjnego działki na dwie, wydzielenia każdej następnej działki, wznowienia granic, ewidencyjnego scalenia działek w jedną nieruchomość. Szacunkowa przewidywana ilość wynosi odpowiednio: podział geodezyjny działki na dwie - 20 spraw, wydzielenie każdej następnej działki - 70 spraw, wznowienie granic - 40 punktów granicznych, ewidencyjnego scalenia działek w jedną nieruchomość - 10 spraw. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712221001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malbork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach