Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozu autokarowego na potrzeby Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484, 5523741
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484, 5523741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozu autokarowego na potrzeby Uniwersytetu Gdańskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług autokarowego przewozu osób wg potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem opcji: przewóz studentów na ćwiczenia terenowe, członków grup twórczych ACK (zespół pieśni i tańca, chór, itp.), AZS, wyjazdy organizacji studenckich, wyjazdy pracowników. 2. Charakterystyka wyjazdów: 1) Przewóz studentów na ćwiczenia terenowe - najczęściej są to wyjazdy do 300 km od siedziby Zamawiającego, trwające od 4 do 10 godzin. 2) Przewozy członków grup twórczych Akademickiego Centrum Kultury (zespół pieśni i tańca, chór) na koncerty, festiwale, konferencje oraz zgrupowania. Wyjazdy lokalne do 300 km z maksymalnym czasem do 8 godzin, oraz wielodniowe objazdowe z pełną dyspozycją kierowcy. Struktura wyjazdów obejmuje także przewozy na zgrupowania obozowe trwające ok. 10 dni bez potrzeby dysponowania autokarem w miejscu pobytu docelowego. 3) Przewozy członków Akademickiego Związku Sportowego na obozy i turnieje. Wyjazdy najczęściej jedno lub dwudniowe (przejazd na miejsce docelowe, rozegranie turnieju, powrót bezpośrednio po rozgrywkach). Ponadto wyjazdy na wielodniowe obozy najczęściej z dyspozycją kierowcy na miejscu pobytu docelowego ze średnim przebiegiem dziennym ok. 50 km. 4) Przewozy gości zagranicznych na trasie z lotniska do miejsca zakwaterowania na terenie Trójmiasta (Domy Studenckie oraz Hotele Asystenckie). 5) Przewozy pracowników w ramach organizowanych akcji socjalnych - najczęściej wycieczki kilkudniowe. 6) Przewóz pracowników na uroczystości okolicznościowe - najczęściej przewozy lokalne w granicach od 2 do 8 godzin. 7) Zamawiający zastrzega, iż zamówienia będą realizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami Uczelni. 3. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia: - autokary z ilością miejsc od 18 - 25 osób (rok produkcji nie starszy niż 2003), - autokary z ilością miejsc od 48 - 55 osób (rok produkcji nie starszy niż 2003), Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia jednorazowo do 3 autokarów o liczbie miejsc 48-55. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres świadczenia usługi posiadał licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego. 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autokary: sprawne technicznie, posiadające sprawną klimatyzację oraz nawiew grzewczy, w zależności od panującej temperatury, wyposażone w system audio-video oraz system GPS, posiadające fotele regulowane przynajmniej w dwóch płaszczyznach, przyciemniane szyby lub zasłonki, przestrzeń bagażową, - dla autokarów z ilością miejsc od 48-55: toaletę dostępną na całej trasie, barek, lodówkę, przestrzeń bagażową nie mniejszą niż 10m3. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnej ilości kierowców do obsługi każdego autokaru przy założeniu przestrzegania wymaganego ustawą czasu pracy kierowców. 5) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za posiadanie wszelkich niezbędnych dokumentów służących do prawidłowej realizacji przewozów: aktualne badania lekarskie kierowców, uprawniające do prowadzenia pojazdów, ubezpieczenia OC i AC samochodów oraz NW pasażerów na poszczególne środki transportowe, aktualne badania techniczne potwierdzające sprawność autokarów. 6) Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o planowanym wyjeździe oraz miejscu podstawienia autokaru za pośrednictwem faksu lub emailem z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu. 7) Każdy wyjazd fakturowany będzie osobną fakturą zawierającą niezbędne informacje do jednoznacznego określenia usługi i jej rozliczenia. Zapłata za wykonaną usługę będzie następowała w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Wykonawca Zobowiązany jest każdorazowo doręczyć fakturę VAT w wersji papierowej w terminie 9 dni od daty jej wystawienia. 8) Należności za zrealizowany przewóz uzależnione będą od przebiegu kilometrów i czasu wynajmu pojazdów, ostatecznie wynikać będą z potwierdzonych przez Zamawiającego i Wykonawcę stanów faktycznych - protokół realizacji przewozu, którego wzór ustalony będzie w Wykonawcą po podpisaniu umowy. Protokół zawierający podpisy obu stron winien być dołączony do faktury. 9) Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę pozostają niezmienne w okresie realizacji niniejszego zamówienia. 4. Kategorie przewozów. 1) Zamawiający będzie zlecał przewozy w następujących wariantach: A. Przewozy lokalne B. Przewozy krajowe a) Przewozy lokalne (A) należy traktować jako przewozy z planowanym przejazdem do 300 km łącznie, licząc z miejsca podstawienia autokaru, tj. z siedziby Zamawiającego (jednostki usytuowane w Trójmieście). Jednostką rozliczeniową w tej kategorii przewozów będzie ryczałt uzależniony od typu autokaru: A1 - autokary z możliwością przewozu 18-25 osób, A2 - autokary z możliwością przewozu 48-55 osób, oraz od czasu pozostawania autokaru w dyspozycji Zamawiającego, tj. ryczałt do 2 godz. i maksymalnie 80 km przejazdu, ryczałt do 4 godz. i maksymalnie 150 km przejazdu, ryczałt do 8 godz. i maksymalnie 300 km przejazdu, stawka za dodatkową godzinę, doliczaną w przypadku przekroczenia ryczałtu 8 godzinnego. b) Przewozy krajowe (B w wariantach B1 i B2 w formularzu ofertowym Załącznik nr 2 do SIWZ) rozumiane będą jako wyjazdy planowane powyżej 300 km (liczone z miejsca podstawienia autokaru, tj. siedziby jednostek UG zlokalizowanych na terenie Trójmiasta) i rozliczane będą wg stawki za kilometr. Cena w przypadku przewozów krajowych uzależniona będzie od: a) typu autokaru A1, A2 (opis pkt. 1 powyżej); b) długości trasy liczonej z miejsca podstawienia autokaru, tj. siedziby jednostek UG do miejsca powrotu, łącznie z całkowitym przebiegiem kilometrów w czasie całego wyjazdu, w tym w miejscu pobytu docelowego, odpowiednio w kategoriach: do 600 km, do 1000 km, powyżej 1000 km. Zgodnie z potrzebami Zamawiającego wyjazdy mogą być planowane w różnych przedziałach czasowych - od jednodniowych po kilkunastodniowe oraz zmiennym zapotrzebowaniem na dysponowanie autokarem w miejscu pobytu docelowego. Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia sporadycznie (maksymalnie pięciokrotnie) wyjazdów powyżej 1000 kilometrów w kategorii wyjazdów jednodniowych (wariant z tabeli B1C1) z realizacją przewozu trwającą od momentu wyjazdu z Gdańska do np. Zakopanego oraz powrotem po 2-3 godz. pobytu (bez noclegu). Ceny dla przedstawionych powyżej przewozów, muszą być tak skalkulowane, aby jednoznacznie obejmowały wszelkie koszty, w tym: a. podstawienia autokaru do siedziby Zamawiającego, b. koszt zaangażowania kolejnego kierowcy, c. koszt pobytu w miejscu docelowym w przypadku wyjazdów kilkudniowych, z dyspozycją autokaru w miejscu pobytu, przy założeniu, iż Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć faktycznej ilości pokonywanych kilometrów w miejscu pobytu, d. koszt pobytu w miejscu docelowym przy wyjazdach wielodniowych (pow. 3 dni ), w przypadku zgłoszonego braku potrzeby korzystania z autokaru w miejscu pobytu docelowego (tj. koszty noclegu, wyżywienia oraz pozostawania autokaru bez świadczenia usług na rzecz Zamawiającego) lub koszt powrotu autokaru w przypadku braku potrzeby dysponowania autokarem w miejscu pobytu, e. opłaty za parkingi, przejazdy autostradami, W przypadku wyjazdu połączonego z noclegiem, koszt noclegu oraz wyżywienia podstawowego kierowcy pokrywa organizator (Zamawiający), na zasadach uczestnika wyjazdu z wyłączeniem ppkt. d.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601720004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach