Przetargi.pl
USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA I ODWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ W GMINIE MIĘDZYRZEC PODLASKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH

Gmina Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 712 496
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzec Podlaski
  ul. Warszawska 20
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833 712 496
  REGON: 30237428000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://miedzyrzecgmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA I ODWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ W GMINIE MIĘDZYRZEC PODLASKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe, osobowe w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych. Jednostki oświatowe, do których należy dowieść i odwieźć uczniów to: a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach, Misie 118, 21-560 Międzyrzec Podlaski, b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach, Jelnica 84, 21-560 Międzyrzec Podlaski (budynek Gimnazjum w Jelnicy), c) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach, Halasy 41, 21-560 Międzyrzec Podlaski, d) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach, Kożuszki 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, e) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach, Krzewica 44, 21-560 Międzyrzec Podlaski (budynek Gimnazjum w Krzewicy), f) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach, Rudniki 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski, g) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy, Rogoźnica 96, 21-560 Międzyrzec Podlaski, h) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu, Tłuściec 112, 21-560 Międzyrzec Podlaski, i) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, Rzeczyca, ul. Gościniec 74, 21-560 Międzyrzec Podlaski, j) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuliłowie, Tuliłów ul. Łukowska 61A, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę bezpiecznego przejazdu wszystkich uczniów, których liczba wynosi około 597 uczniów, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i opieki dla wszystkich uczniów w czasie świadczenia usługi poprzez zapewnienie opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczniów podczas przewozu, wsiadania do pojazdu i wysiadania oraz przejścia przez jezdnię (opiekunem nie może być kierowca prowadzący środek transportu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60140000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018,110). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Banku Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta: 85 8039 0006 0000 0000 0443 0006 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: OS.271.5.2018.KŁ”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Pozostałe informacje zawarte w rozdziale 5 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonawca posiada aktualny certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym – przewozów osób i aktualną licencję w zakresie przedmiotu zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument (zobowiązanie) - w oryginale, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - celem udowodnienia Zamawiającemu, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 2. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach