Przetargi.pl
Usługi w zakresie dostawy pojemników na odpady medyczne oraz odbioru i transportu odpadów medycznych wraz z przekazaniem ich do termicznego unieszkodliwienia.

"Szpital Międzyrzecki" Spółka z o.o. w Międzyrzeczu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 35
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7428298
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Szpital Międzyrzecki" Spółka z o.o. w Międzyrzeczu
  ul. Konstytucji 3 Maja 35 35
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 95 7428298
  REGON: 21036841800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-miedzyrzecz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie dostawy pojemników na odpady medyczne oraz odbioru i transportu odpadów medycznych wraz z przekazaniem ich do termicznego unieszkodliwienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi w zakresie dostawy pojemników na odpady medyczne oraz odbioru i transportu odpadów medycznych wraz z przekazaniem ich do termicznego unieszkodliwienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Przekazywane odpady: 18 01 - odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej. 2) Odbiór i transport w/w odpadów Zamawiającego powinien odbywać się 3x w tygodniu, tj.: poniedziałek, środa, piątek, w godzinach 8.00 - 14:00. 3) Wykonawca zobowiązany jest wynająć Zamawiającemu, na czas trwania umowy, 6 szt. kontenerów o pojemności 600-800 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów medycznych oczekujących na odbiór. Koszty wynajęcia pojemników powinny być wliczone w cenę jednostkową odbieranych odpadów. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego zwiększenia lub zmniejszenia ilości wynajmowanych pojemników. 5) Pozostałe pojemniki na odpady medyczne zakaźne / ostre, odpady typu: chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne oraz na odpady będące pozostałościami z żywienia pacjentów, o których mowa w dodatku nr 2 do siwz (poz. 4-12) - Zamawiający zakupi od Wykonawcy. 6) Odpady medyczne Zamawiającego winny być po każdym odbiorze przekazywane (w ustawowym terminie) przez Wykonawcę do termicznego unieszkodliwienia do spalarni odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej, zgodnie z zasadą bliskości, na terenie województwa lubuskiego i posiadającej wolne moce przerobowe umożliwiające unieszkodliwienie w/w odpadów Zamawiającego w wysokości co najmniej 3300 kg miesięcznie. 7) Transport odpadów medycznych z terenu Zamawiającego do spalarni odpadów niebezpiecznych odbywać się winien z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 8) Odebrane od Zamawiającego odpady medyczne winny być przewożone samochodem dostawczym w zabudowie kontener-chłodnia, gwarantującym transport odpadów w temperaturze nie przekraczającej 10 stopni C. 9) Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego ważenia odbieranych odpadów na elektronicznej wadze posiadającej ważną legalizację, znajdującej się na wyposażeniu środka transportu. Dokument potwierdzający legalizację wagi Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu wejścia w życie umowy. 10) Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dokumentację związaną z obrotem odpadami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010r., nr 249, poz.1673 z późn. zm.). 11) Każdorazowe przekazanie odpadów medycznych potwierdzane będzie w oparciu o kartę przekazania odpadu sporządzoną w min. 3 egzemplarzach (2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy), z czego: a) pierwszy egzemplarz (z czynności przekazania odpadów Wykonawcy) - zostanie u Zamawiającego, b) drugi egzemplarz - zawierający potwierdzenie przekazania odpadów medycznych Zamawiającego do termicznego unieszkodliwienia w spalarni odpadów niebezpiecznych - Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu przy kolejnym odbiorze odpadów. 12) Zapłata za wystawioną fakturę dokonana będzie wyłącznie pod warunkiem przekazania Zamawiającemu wszystkich kart potwierdzających przekazanie odpadów medycznych Zamawiającego do termicznego unieszkodliwienia w spalarni odpadów niebezpiecznych. 13) Koszty unieszkodliwiania odpadów Zamawiającego winny być wliczone w cenę odbieranego odpadu. 14) Jeżeli Wykonawca odebrane od Zamawiającego odpady przekaże do termicznego unieszkodliwiania poza obszar województwa, na którym zostały wytworzone, powołując się na art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach, zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek odstąpienia od realizacji zasady bliskości. 15) Zamawiający zobowiązuje się do selektywnego gromadzenia odpadów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U z dnia 4 sierpnia 2010r. nr 139, poz. 940).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Terminy odbioru odpadów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-miedzyrzecz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach